Om NROF

Norsk Reservistforbund er en politisk uavhengig organisasjon som ble stiftet i 1896. Forbundet har rundt 6200 medlemmer fordelt på 57 lokale avdelinger.

NROF er en landsdekkende organisasjon med formål å støtte Forsvaret og forankre forsvarsviljen. Dette gjennom aktiviteter som bidrar til at medlemmene har god forståelse for forsvars- og sikkerhetspolitikk generelt, og Forsvaret spesielt, og derigjennom kan opptre som gode ambassadører. Videre bidrar NROFs aktiviteter til at medlemmene kan være bedre rustet til å tilfredsstille Forsvarets krav, og derigjennom kan være en verdifull ressurs i styrkestrukturen. NROF er et bindeledd mellom Forsvaret og det sivile samfunn og bidrar aktivt til å bygge forsvarsvilje i befolkningen.

Forbundet setter medlemmene i sentrum og ivaretar reservistenes interesser uten å være et fagforbund.

Aktivitetene er hva som gjør NROF unikt

NROF har et aktivitetstilbud som spenner vidt. Fysisk aktivitet som militær idrett og skyting er en kjernevirksomhet som på mange måter fungerer som limet i Forbundet. Videre gjennomfører NROF kurs og seminarer som bidrar til økt forståelse og kunnskap hos medlemmene innen mange områder, herunder sanitet og forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Norsk Reservistforbund bidrar med sin landsdekkende organisasjon og sine kompetente medlemmer til å forankre forsvarsviljen i befolkningen. Dette ved å legge vekt på å skape forståelse for behovet for militær kompetanse, hvordan militær og sivil kompetanse utfyller og forsterker hverandre i det daglige, og ikke minst, skape forståelse for Forsvarets rolle. NROFs medlemmer har ofte en bakgrunn og posisjon som er velegnet til dette, men det krever at man systematisk vedlikeholder kunnskap om aktuell forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Forholdene ligger til rette for at NROF også i fremtiden vil være en relevant og solid støttespiller med høy troverdighet og tillit hos Forsvarets ledelse. Forbundet vil fortsette med å legge opp til variert virksomhet som bygger opp under målsettingen og som er attraktiv for medlemmene.

Bli medlem og delta i alle våre aktiviteter.

Personer som slutter seg til NROFs formål og ønsker å bidra til Forbundets målsetninger og interesser kan søke medlemskap i NROF. Medlemskap krever norsk statsborgerskap, og at minst ett av følgende krav oppfylles:

  1. Tjenestegjør eller har tjenestegjort i stilling som offiser, befal, spesialist eller vervet i Forsvarssektoren.
  2. Personell som er kvalifisert for å gjøre tjeneste som reservist i Forsvaret.
  3. Er under, eller har fullført, offisersutdannelse eller befalsutdannelse i Forsvaret.

Andre enkeltpersoner som har fylt 21 år kan opptas som støttemedlemmer.

Medlemskontingenten er kr. 550,- pr. år.

Til og med det året man fyller 24 år og fra og med det året man fyller 65 år, er kontingenten kr. 350,-.

 

NROFs håndbok

Håndbok for Norsk Reservistforbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse for Forbundets virksomhet, og å bidra til å forenkle driften av avdelinger og sentrale ledd.

I tillegg til å beskrive NROFs organisasjon og virksomhet, inneholder boken viktige vedtekter, direktiver og retningslinjer. I et dynamisk forbund som NROF, vil disse kunne endre seg i takt med Forsvarets utvikling og Forbundets behov.

Håndboken skal være et «levende dokument». Om det oppdages ting som bør endres, eller det er behov for mer informasjon, vil Forbundet gjerne ha tilbakemelding via sekretariatet. Ved større endringer kan Forbundsstyret beslutte å justere håndboken. Mindre endringer utføres som pennerettelser. Gjeldende håndbok vil alltid være tilgjengelig gjennom lenken ovenfor.

Heder

NROF har to sentrale hedersbevisninger, nemlig NROFs hedersplakett og NROFs hederstegn. Informasjon knyttet til disse er tilgjengelig på Min side.