Idrett

Innledning
Forbundets aktiviteter spenner vidt. Fysisk aktivitet en kjernevirksomhet i Forbundet. Slike aktiviteter er kostnadsdrivende, fullstendig avhengig av at Forbundet har høy troverdighet og at Forsvaret finner det formålstjenlig å støtte oppgavene. Derfor utgjør knytningen til Forsvarets reserve ”hjemmelen” for å opprettholde slik virksomhet.
Fysisk skikkethet er avgjørende for enhver befalingsmann og reservist. Fysisk aktivitet er derfor sentral i Norske Reserveoffiserers Forbunds virksomhet. Det er et mål at alle aktive reservister skal møte de fysiske krav som Forsvaret stiller til sine faste tjenestegjørende. Dette er også i tråd med avtalen mellom Forsvaret og Forbundet.

Overfiring over vann under et patruljeløp.

Ambisjonsnivå
Det viktigste med idrettsarbeidet i NROF er at den store bredden av medlemsmassen er fysisk aktive. Ambisjonen er at flest mulig skal klare kravene til de ulike idretts- og ferdighetsmerkene. Gjennom tidene har Norge og NROF markert seg meget positivt på ulike idrettsarenaer. Dette bidrar til å markere Forbundet på en positiv måte og er en motivator for å holde fysisk skikkethet ved like og ha noe «å strekke seg etter». Det er en målsetning at NROF fortsatt skal kunne hevde seg i toppen i de ulike grenene, men at innsatsen og ressursbruken til dette ikke skal gå ut over bredden i deltakelsen.

Organisering og Utvalg
Idrettsvirksomheten er et viktig element for å implementere NROFs målsetninger og strategi. Dette innebærer behovet for en tett kobling mellom idretten og Forbundets øvrige virksomhet. NROF har to rådgivende organ; Idrettsutvalget og Skyteutvalget.
Alle idrettslige aktiviteter i NROF er organisert i NROFs eget Idrettsutvalg, IU.
All skyteaktivitet og våpenbehandling behandles i Skyteutvalget, SU.
Begge utvalg rapporterer direkte til FS på saker og utredninger, men de koordinerer aktiviteter direkte seg i mellom.

Pistollangrenn: Det gjelder å klare å konsentrere seg når pulsen er høy.

Idretten er organisert slik:
Idrettsutvalget består av 5 representanter:
• Leder IU (Representant fra FS)
• Oppmann feltidrett og mangekamp
• Oppmann patruljeløp
• Leder skyteutvalg
• Sekretær

Skyteutvalget består av 6 medlemmer:
• Leder SU
• 4 navngitte medlemmer
• Sekretær