Sanitet er et av de fagområdene i Forsvaret med størst innslag av reservister. Dette gjør sanitetspersonell til en viktig gruppe når det kommer til konsepter, ordninger, praktiske utfordringer og muligheter. Ivaretakelse av reservistens kompetanse er sentralt for Forbundet og gjennom sanitetsfagdager og andre aktiviteter har NROF et klart mål om at sanitetskompetansen blir vedlikeholdt.

CIOMR
CIOMR (Confederation Interalliee des Officers Medicaux de Reserve) er organisasjonen for NATOs  reservesanitetsoffiser. CIOMR arrangerer militærmedisinske fagkonferanser hvor medlemslandene kan utveksle erfaringer og oppdatert fagkunnskap. Sanitetsutvalget har vært representert ved flere av disse, og har hatt et godt utbytte av erfaringsutvekslingen.

Nordisk Forum for Militærmedicin
Nordisk Forum for Militærmedicin ble opprettet i 2018 og er et samarbeidsforum for helsearbeidere fra de nordiske reserveoffisererforeningene. Målsettingen er utveksling av militærmedisinsk kunnskap og kompetanse landene imellom, med spesielt vekt på kuldemedisin. Forumet skal møtes under CIOMR-konferansene, i samarbeid med Nordisk Presidium og ellers ha jevnlig kontakt.

Sanitetsutvalget

Utvalget har ansvar for gjennomføring av fagmøter og samlinger for relevant personell. Dette gjerne i dialog med forsvarsgrenene og Forsvarets sanitet, FSAN. Årlig gjennomføring av sanitetsfagdag er et mål for Forbundet.

 

 

Utvalget:
Leder sanitetsutvalget
Oberstløytnant (p) Johan Storm Munch
johmunch@bbnett.no

Medlem: Erling Bjordal
Medlem – Major Anders Wiik
Medlem – Oversersjant Håvard Brynildsen
FS-representant – Hege Pettersen Moe
Sekretær – Ole Kr. Haagenrud (Sekretariatet)

 

 

 

 

 

 

Pro-Patria