Våpenlov, forskrift og -rundskriv

På denne siden har vi samlet lenke til alle lover og regler som omhandler våpen og ammunisjon.

Våpenloven

Loven trådte i kraft 1. juni 2021 og erstattet da tidligere lov om skytevåpen og ammunisjon. Formålet med loven er ifølge § 1 å trygge samfunnet mot uønskede hendelser med våpen og å fremme en trygg våpenbruk.

Lenke til våpenloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-04-20-7

Våpenforskriften

Våpenforskriften inneholder utfyllende regler til Våpenloven.

Lenke til våpenforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-05-07-1452

Våpenrundskrivet

Politiets våpenrundskriv 008/2022 er utfyllende retningslinjer fra politiet for behandling av saker etter våpenloven. Rundskrivet presiserer enkelte forhold som ikke er tilstrekkelig beskrevet i lov eller forskrift. Her finnes også utfyllende informasjon om våpenregelverket.

Lenke til våpenrundskrivet: rundskriv-2022-008

Pro-Patria