Internasjonalt samarbeid

NROF samarbeider med flere internasjonale organisasjoner.

CIOR

CIOR, The Interallied Confederation of Reserve Officers, representerer om lag 1 million reservister fra 34 land i og utenfor NATO. CIOR utgjør med det verdens klart største militære reservistorganisasjon.

CIOR ble grunnlagt i 1948, og er en organisasjon tilknyttet NATO som arbeider med å fremme reservistenes interesser. Dette gjøres gjennom to hovedroller:

  • Være rådgiver i spørsmål angående reservister og støtte NATO-alliansen.
  • Fremme den profesjonelle utviklingen av reserveoffiserer.

Les mer om CIOR på deres nettside: https://cior.net/

NROF ved sanitetsutvalget har et samarbeid med den medisinske delen av CIOR, CIOMR. Interallied Confederation of Medical Reserve Officers kan du lese mer om på deres nettside: https://ciomr.org/

I tillegg vurderes et tettere samarbeid med/deltakelse i CISOR (Confédération Interalliée des Sous-Officiers de Réserve), som forvalter det internasjonale samarbeidet for sersjantbefal og spesialister (OR). Les mer om CISOR på deres nettside: https://www.cisor.info/

Nordisk presidium
Samarbeid mellom de nordiske reserveoffisersforbundene.

• Hovedorganisationen for personel af reserven i Danmark (HPRD)
• Suomen Reserviupseeriliitto – Finlands Reservofficersförbund (FROF)
• Norsk Reservistforbund (NROF)
• Sveriges Reservofficerare (SVEROF)

Mer informasjon:

Baltic Sea Cooperation
Baltic Sea Cooperation gjennomfører i utgangspunktet ett møte pr. år. NROF ønsker å signalisere støtte til de baltiske statenes reservistorganisasjoner, og er derfor normalt representert ved enten president eller generalsekretæren. Avhengig av opplegg og agenda for møtet, tar Forbundsstyret stilling til utvidet deltakelse.

Godt utbytte
Internasjonalt samarbeid gir NROF tilgang til informasjon og utveksling av beste praksis med våre allierte og andre relevante aktører, noe som også tilflyter Forsvaret gjennom rapportering og dialog. Videre skaper deltakelsen et nettverk som NROF kan benytte seg av, både i forbindelse med møter og i andre sammenhenger. Dette bidrar til at forbundet øker sin forståelse og kompetanse og dermed også får større tyngde i dialogen med Forsvarsdepartement og Forsvaret generelt, og i saker som angår reservister spesielt.

NROF bruker også dette samarbeidet til å fremme norske forsvarspolitiske prioriteringer internasjonalt. Dette bidrar til å støtte Forsvaret.

Deltakelse i internasjonalt samarbeid vil også ofte være en arena for kompetansehevning for medlemmer og tillitsvalgte.

De organisasjonene som NROF har samarbeid med, gjennomfører en rekke kurs og seminarer som gir deltakerne viktig kompetansepåfyll. Eksempler på dette er samlinger for yngre reserveoffiserer, seminarer med forsvars- og sikkerhetspolitisk fokus, reservist- og arbeidsgiverdialog, feltmessige kurs og liknende. Norske Reserveoffiserers Forbund har ved flere anledninger hatt viktige lederposisjoner i det internasjonale reservist-samarbeidet. Dette har bidratt til at NROF blir lyttet til og til at forbundet har et godt internasjonalt omdømme.

Pro-Patria