Årsmøte 2023

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 2023

Det innkalles herved til årsmøte i NROF avdeling Kristiansand.

Tid:        torsdag den 29 februar 2024 kl. 18.00

Sted:     Møterom «Else Marie Jakobsen» i kjelleren på Rådhuskvartalet. Rådhusgata 18. Inngang fra Tollbodgata og fra Torvet.

Saksliste:

 1. Valg av møteleder, referent og to -2- medlemmer til å underskrive protokollen
 2. Årsberetning
 3. Regnskap med revisjonsberetning
 4. Budsjett
 5. Innmeldte saker
 6. Valg av:
  1. Styret iht § 2.2. fortrinnsvis at en halvpart av styret er på valg hvert år.
  2. Revisor for ett -1- år.
  3. Valgkomite på minst -2- medlemmer for ett -1- år.
  4. Personer som representerer avdelingen i sentrale og tilsluttede organisasjoner. Eventuelt gis styret fullmakt til å utpeke disse.

Saker som ønskes behandlet under punkt 5 må være styret i hende senest 15 februar 2024.
Dette kan gjøres enten ved personlig overlevering eller epost til kristiansand@nrof.no

Etter at årsmøtet er avholdt vil det det bli sosialt samvær og bevertning i form av pizza og drikke.
Kapt. Alf Stenli vil også holde et foredrag med tittel «Status HV-08 i Agder og Kristiansand».

NB! Ved innpassering vil det kontrolleres mot betalt kontingent. Alle er velkomne, men kun medlemmer med betalt kontingent er stemmeberettiget.

Med hilsen
Styret

 

Vedlegg:

NROF Kristiansand årsmøte 2023 – Innkalling

NROF Kristiansand årsmøte 2023 – Årsberetning

NROF Kristiansand årsmøte 2023 – Regnskap, budsjett og ammunisjonsbeholdning

NROF Kristiansand årsmøte 2023 – Revisjonsberetning

NROF Kristiansand årsmøte 2023 – Årshjul 2024

NROF Kristiansand årsmøte 2023 – Valgkomiteens innstilling til nytt styre 15. februar 2024