Redusert støtte til frivillige organisasjoner

– NROF er overrasket over et såpass stort kutt i bevilgningene all den tid vi var forespeilet «forutsigbare rammer», sier generalsekretær Erik Gustavson om forslag til statsbudsjettet for det kommende året.

Et kutt på 20 % i forhold til 2021 budsjettet vil i realiteten være større og få store konsekvenser for planlagt aktivitet i NROF, all den tid budsjettet for neste år bygger på en videreføring av dagens støtte tillagt pris og lønnskompensasjon. Begrunnelsen er generell innsparing, og at man ville prioritere operativ evne. NROF støtter fokus på «den skarpe enden», men i et forsvarsbudsjett på 69 milliarder er det vel allikevel begrenset merverdi å hente med de summene det her er snakk om. For organisasjonslivet kan  imidlertid disse pengene bety et «være eller ikke være».

Etter lav aktivitet med mange kanselleringer i 2020 og 2021 er det viktig å komme i gang igjen, både for å beholde medlemmer og rekruttere nye. Sekretariatet jobber med å finne løsninger hvor mest mulig av aktiviteten skjermes før endelig budsjettforslag legges frem for Forbundsstyret. Forbundet vil også jobbe videre med saken før budsjettbehandlingen i Stortinget, i samarbeid med en del andre berørte organisasjoner.

 

Det var en åpen høring i saken i regi av Utenriks- og forsvarskomiteen den 28.10. Her uttalte blant annet NROFs president Jørn Buø seg om budsjettforslaget.

Opptaket av høringsinnspillene finner du her

Presidenten fokuserte blant annet på at NROFs medlemmer er engasjerte og deltakende i arbeid med beredskap og håndtering av kriser og riktig bruk av reservister er en kosteffektiv måte å ha en styrke tilgjengelig for få både sikkerhetspolitiske kriser og andre kriser i en totalforsvarssammenheng.

– Gjennom våre aktiviteter og medlemmer bidrar vi til å skape forståelse for Forsvaret, forståelse for viktigheten av beredskapsarbeid i en totalforsvarsramme og forankre forsvarsviljen, sa Buø i løpet av sine tre tilmålte minutter.

Generalsekretær Erik Gustavson sier at NROF vil jobbe med å finne løsninger for å skjerme mest mulig av aktivitetene.