Referat årsmøte 2023

Referat fra årsmøte 23.02.2023

 

 1. Godkjenning av innkalling:

Det var ingen merknader til innkalling og denne ble godkjent.

 

 1. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å underskrive protokollen:

Det kom forslag på Rune Wilhelmsen som møteleder og Richard Høiberg som referent. Magne Solheim og Olav Andersstuen ble foreslått til å skrive under protokollen. Disse ble enstemmig valgt av årsmøtet.

 

 • Godkjenning av årsberetning:

Rune Wilhelmsen gikk igjennom årsberetningen. Årsberetningen ble enstemmig godkjent under forutsetning av at 8mai aktiviteten ble tilføyd.

 

 1. Regnskap med revisjonsberetning:

Kasserer gikk igjennom regnskapet. Revisor bekreftet at regnskapet var i orden. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

 

 1. Ammunisjonsregnskap:

Gjennomgått og ingen merknader. Ammunisjonsregnskapet ble enstemmig godkjent.

 

 1. Ansvarsfrihet for styre:

Styret ble gitt ansvarsfrihet enstemmig.

 

 • Innmeldte saker

Det var ingen innmeldte saker.

 

 • Budsjett:

Budsjett ble grovt gjennomgått og godkjent.

(Her var det en del usikre poster.)

 

 1. Arbeidsplan

Arbeidsplanen ble gjennomgått. I tillegg til skyting og 8 mai, så er det planlagt tur til reiret i Sel og flyvraket i Ringebu. Ingen merknader og arbeidsplanen ble godkjent.

 

 1. Tentativ terminliste 2023:

Terminlisten var bare delvis klar. Det var en del som ikke var avklart. Vi har ikke fått noe tilbakemelding fra HVVS om bruk av Lieslia. Biri skytterlag sin bane måtte avtales fra gang til gang. Vi får trolig benytte mandager hos Sjoa skytterlag som før. Det blir også skyting på Bleikmyra og Rauberget. Vi har også dialog om skyting på Lora. Sekretær oppdaterer terminlisten fortløpende og denne blir lagt ut offentlig på Rubic. Ingen merknader til dette.

 

 1. Valg:

 

Olav Anderstuen la fram valgkomiteen sitt forslag. Denne ble gjennomgått med et og et navn. Alle ble enstemmig valgt. Se originalt vedlegg fra valgkomite.

Formann: Rune Wilhelmsen 2023

Nestleder: Thor Kviterud 2023 og 2024

Kasserer: Torkell Wullum 2023 og 2024

Sekretær: Richard Høiberg 2023og 2024

Styremedlem: Lars Erik Halvorsen 2023 og 2024

Vara 1: Per Gunnar Hagelien 2023 og 2024

Vara 2 Magnus Torstad 2023

 

Revisor1: Ole A. Solbakken 2023

Revisor2: Jon Einar Høystad 2023 og 2024

 

Leder valgkomite: Jan Roger B. Øyen 2023

Medlem Valgkomite: Marius Lindbo Hansen 2023 og 2024

 

Original dokument fra årsmøtet er vedlagt referatet.

 

Etter det formelle møte, så holdt Ørjan Venås, Sjef prosjektseksjonen ved HVVS og områdesjef i Nord Gudbrandsdal HV område et foredrag.

 

 

Referent: Richard Høiberg

 

Korrekt referat bekreftes:

 

Magne Solheim

 

Olav Andersstuen