Ny våpenforskrift trer i kraft 1. oktober 2020.

Våpenforskriften er endret på bakgrunn av nye EU-regler om deaktivering, registreringsplikt for deaktiverte skytevåpen og strengere krav til kontroll av våpendeler. Endringene trer i kraft 1. oktober 2020.

I hovedsak er det § 4a om Våpendel og § 7a Forbud mot våpenmagasin med stor patronkapasitet som berører NROFs medlemmer.

Våpenmagasin med stor patronkapasitet og kontrollpliktige våpendeler

Etter den nye forskriften vil magasiner med høy kapasitet som hovedregel være forbudt. Politiet kan gi dispensasjon til blant annet konkurranseskyttere. Personer som innehar høykapasitetsmagasiner før forskriften trer i kraft, kan beholde disse uten politiets tillatelse. For pistol gjelder dette magasiner over 20 patroner og for rifle over 10 patroner.

Ved kjøp eller ved videresalg etter 1.oktober 2020 skal høykapasitetsmagasiner merkes. Magasinene kan føres midlertidig ut og inn av landet uten tillatelse, for eksempel i forbindelse med konkurranse.

Våpendeler

Etter de nye reglene kreves det tillatelse fra politiet for erverv av glidestykke (sleid eller tilsvarende) til pistoler, tønne til revolver, avtagbar låseblokk eller sluttstykke. Det er ikke krav om behovsprøving så lenge søker har et våpen som delene kan benyttes i. Eiere som innehar slike våpendeler før forskriftsendringene kan beholde disse uten registrering og merking, men ved salg eller annen overdragelse må ny eier sørge for gyldig tillatelse og merking. Dette gjelder utelukkende løse deler og ikke komplett våpen.

Ikke tilbakevirkende kraft

Forskriftens § 106 bekrefter at lov og forskrift ikke har tilbakevirkende kraft for de som allerede har ervervet våpen og våpendeler.

«Forskrift om endring i forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv.» (våpenforskriften) finner du her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-02-26-192