Mil NM pistolskyting 2024

1          Invitasjon

Heimevernsstaben og NROF ønsker på vegne av Forsvaret hjertelig velkommen til militært norgesmesterskap i pistolskyting.  Mesterskapet omfatter bane- og feltskyting. Konkurransen gjennomføres i Leksdalen skytefelt, Sigertmoen, i Stjørdal lørdag 13. september og avsluttes på samme sted. Premieutdeling holdes direkte etter fullført skyting.
Obs: Forsvaret har flyttet arrangementet til 13. september.

1.1         Påmelding

Påmelding skal skje til NROF på åpen sivil løsning: Rubic. Påmeldingsfrist 1. september. Påmelding åpner tirsdag 11. juni.
Påmelding skal inneholde:

 • Grad, for- og etternavn
 • Avdeling
 • Klasse, spesifiser om man er inne til førstegangstjeneste, Klasse 1
 • E-post, for å sende informasjon
 • Mobiltelefon, for å sende informasjon på kort varsel

Premie innskudd for alle skyttere i klasse NROF på kr 200,-. Betaling gjøres på VIPPS til #919038 straks etter registrering.

Spørsmål kan rettes på sivil e-post til:

Bård Lien

Mobil: 959 73 869

E-post: stjordal@nrof.no

1.2         Forlegning og forpleining

Reise, kost og losji dekkes, avhengig av beordring, av den enkelte eller hjemmeavdeling.

All forlegning må bekostes, bestilles og organiseres av den enkelte. Aiden by Best Western Trondheim Airport på Stjørdal, anbefales for alle deltakere som ikke får militær forlegning.

Pris pr. natt fra kr 754,-, jf. https://www.bestwestern.no/hotel/56705. Avtalepris kr 700 (enkeltrom) & kr 800 (dobbeltrom). Bestillingskode: NROF.

Booking via E-post: booking.service@bestwestern.com
Telefon: +47 744 00 610 eller +47 800 11 624.

1.3         Reiseinformasjon

Den enkelte er selv ansvarlig for reisen til og fra arrangementet. Detaljer om kjørerute og oppmøtetid vil bli tilsendt de påmeldte.

2          Teknisk reglement

2.1         Deltakere

Følgende personell kan delta på militært norgesmesterskap i skyting:

 • Alt personell i forsvarets styrkestruktur
 • Ansatte i forsvaret og vernepliktige inne til førstegangstjeneste

I tillegg kan følgende personell delta i NROF klassen:

 • NROF medlemmer som ikke kan stille i militært NM

Alt personell i styrkestrukturen skal delta for sin rulleførende avdeling. Alle som tjenestegjør fast eller avgitt til annen tjeneste (kurs) av minst 3 måneders varighet skal delta for vedkommende avdeling.

2.2         Klasseinndeling

I militært NM pistolskyting konkurreres det i to klasser:

Klasse I = KI og MI (de som er inne til førstegangstjeneste)

Klasse II = KII/MII tom KVI/MVI (de som har avtjent førstegangstjeneste)

Klasse NROF = I tillegg kan NROF medlemmer delta i NROF klassen.

2.3         Lagkonkurranse

Det konkurreres om beste 3-mannslag. Lagets navn skal reflektere avdelingen de kommer fra og vise tilhørighet. Enhver identifiserbar avdeling på selvstendig kompanistørrelse innen samme garnisonsområde kan stille egne lag. Laget skal ikke forhåndspåmeldes.

De tre beste fra hver avdeling teller i lagkonkurransen. Vinnerlaget blir militære norgesmestere i lag og tildeles Mesterskapsplaketter, som utdeles til hver av de tre deltagerne på laget.

2.3.1        Uttaksgrunnlag for lagkonkurransen

Enhver identifiserbar avdeling på selvstendig kompanistørrelse innen samme garnisonsområde kan stille egne lag.

2.4         Våpen

Pistol som skal nyttes i militært NM er Glock P-80, uten modifikasjoner.

Enhver modifikasjon som medfører fasongmessig endring av originale deler er forbudt. Dette gjelder også sikter og avtrekk. Avtrekket skal være minimum 2 kg og vil bli kontrollert. Ortopediske eller bandasjerte skjefter er ikke tillatt.

For deltakelse i NROF klassen gjelder våpen ihht NROFs skytereglement klasse tjenestepistol.

Det er behov for å medbringe minimum 3 magasiner til arrangementet.

Teknisk kontroll vil bli gjennomført før start på arrangementsdagen.

2.5         Antrekk

Det skal nyttes reglementert militær uniform på militært NM.

I NROF klassen nyttes korrekt militær uniform for de som har dette utlevert fra Forsvaret. Øvrige nytter sivilt tøy.

Spesiell skytterlue, skytterhansker o.l. er ikke tillatt. Skytterbriller og militære hansker kan nyttes. Alle deltagere skal medbringe egne hørselsvern (dobbelt) og vernebriller.

2.6         Ammunisjon

Deltakerne må medbringe egen godkjent ammunisjon. Det er behov for 50 skudd til baneprogrammet og 45 skudd på feltprogrammet, totalt 95 skudd. I tillegg tilkommer ved behov for omskyting.

2.7         Funksjoneringsfeil

Klikk eller annen funksjoneringsfeil gir ikke rett til omskyting. Skytteren kan utbedre feilen innenfor skytetiden.

Ved brudd i våpen eller våpendel, skal skytteren holde våpenet med løpet i sikker retning, beholde grepet og melde fra til standplassleder ved å løfte en ledig hånd. Standplassleder avgjør på stedet.

Brudd i våpen eller våpendel gir rett til omskyting. Skytteren gis 10 min til å reparere våpenet på stedet og fullføre skytingen, alternativt innenfor de 10 min finne et annet godkjent og kontrollert våpen skytteren kan fortsette å skyte med.

2.8         Feilskyting

Ved ett treff for mye i skive/figur beregnes beste verdi, så sant det ikke er beviselig at skytteren har skutt for mange skudd. I så tilfelle straffes skytteren ved å trekke beste verdi på baneskyting og tildele EN bom i feltskyting. Ved TO eller flere skudd for mye, skal det skytes om. Omskytingsresultatet teller.

Skudd avgitt før «ILD» og etter «STANS» skal trekkes beste verdi og i tilsvarende antall. I feltskyting trekkes dette ved å tildele bom og i tilsvarende antall.

NB! En serie anses å ha startet etter kommando KLAR. Hvert skudd som avgis etter dette teller i konkurransen.

3          Skyteprogram

3.1         Baneskyting

 • Skytingen gjennomføres på pistolbane på 25 m avstand.
 • Skivene som nyttes er 10 delt 1/1 figur
 • All skyting er stående skytestilling

I duell og hurtigseriene skal våpenet være senket til 45 grader og holdes i ro i denne stillingen til skivene svinger fram. Våpenet kan også presenteres fra høy ferdigstilling.

3.1.1        Prøveskudd
 • 5 skudd prøve, inntil 90 sek.
 • Skytestilling fri
 • Anvisning etter fullført serie
3.1.2        Presisjonsskyting
 • 3 serier x 5 skudd.
 • Skytestilling fri
 • Tid: 90 sek pr serie á 5 skudd.

Anvisning etter hver serie. Utgangsstillingen er ferdigstilling, våpenet ladd med fem patroner.

Anleggsstilling kan inntas på ildordre.

3.1.3        Duell
 • 3 serier x 5 skudd.
 • Skytestilling fri.
 • Tid: 3 sek pr skudd. 7 sek mellom skuddene. Det skal avgis ett skudd hver gang skiven er fremme. (5 visninger)

Utgangsstilling er stående ferdigstilling, våpenet ladd og usikret. Våpenet skal ikke føres frem i anleggstilling før skiven svinger frem. Våpenet skal tilbake til ferdigstilling mellom hver visning.

3.1.4        Hurtigserie
 • 3 serier x 5 skudd.
 • Skytestilling begge hender.
 • Tid: 10 sek pr serie á 5 skudd. Det skal avgis fem skudd hver gang skiven er fremme.
 • Det gis ny kommando for hver serie á 5 skudd.

Utgangsstilling er stående ferdigstilling, våpenet ladd og usikret. Våpenet skal ikke føres frem i anleggstilling før skiven begynner å svinge frem.

3.2         Kommando

3.2.1        Presisjonsskyting:

”LADNING”

Etter 60 sek: ”KLAR” og skivene svinges bort.

Etter 7 sek. ”ILD” eller når skiven kommer fram, avgis ild.

”STANS” ropes/fløytes i skytetidens to siste sekunder og skivene svinges bort.

3.2.2         Duell:

”LADNING”

Etter 60 sek: ”KLAR” og skiven svinges bort i 7 sek. Når skiven kommer fram, avgis ild.

3.2.3        Hurtigserie:

”LADNING”

Etter 60 sek: ”KLAR” og skivene svinges bort.

Etter 7 sek. ”ILD” eller når skiven kommer fram, avgis ild.

”STANS” ropes/fløytes i skytetidens to siste sekunder og skivene svinges bort.

3.2.4        Etter hver øvelse

Det kommanderes: «TØM OG LEGG VÅPEN».
Skytteren tar ut magasin, kontrollerer at våpenet er tomt og legger det på ned med sluttstykket i bakre stilling, utkasteråpning opp og stiller så to skritt bak.

Våpen kontrolleres og det beordres anvisning.

Alternativt «TØM VÅPEN – MAGASIN UT – KONTROLLER – HYLSTRE».

3.3         Tolking

Skuddene tolkes på vanlig måte, og tolk skal nyttes.

 • I duell og serie på baneskytingen godkjennes kun treff hvor horisontalt mål på kulehullet er 11 mm eller mindre, pga av skudd avfyrt ifm at skivene vender.

4          Feltskyting

 • Inntil 45 skudd
 • 4-6 standplasser.
 • Skyteavstander 5-60m.
 • Skytetider 8-25 sek

Feltskytingen legges opp slik at skytestillingen, skytetider, skyteavstander og figurer kan varieres. Etter at øvelsene er gjennomgått og skytterne inntatt sine standplasser gis kommando.

Våpen bæres i godkjent hylster i feltløypen.

4.1         Kommando

4.1.1        Før skyting

”LADNING”

Etter 60 sek: ”KLAR”

Etter 5 sek. ”ILD” eller når skiven kommer fram, avgis ild.

”STANS” ropes/fløytes i skytetidens to siste sekunder.

4.1.2        Etter skyting

«TØM VÅPEN, VÅPEN OG MAGASIN (ER) KLAR TIL VISITASJON.»

Etter visitasjon: «HYLSTRE VÅPEN»
Når standplassleder ser at alle våpen er hylstret, kommanderes: «Anvis»

4.2         Poengberegning

 • Det gis ett poeng for treff og ett poeng for truffet figur.
 • Innertreff gir ikke ekstra poeng, men noteres for bruke ved rangering
  Max poengsum settes opp av arrangør når feltdelen er ferdiglaget.
 • For hvert skudd som avgis før ”ILD” eller etter ”STANS” trekkes beste verdi. Første skudd trekkes 2 poeng, deretter 1 poeng i tilsvarende antall.

5          Kontroll – Jury – Protester

5.1         Jury

Det oppnevnes en jury bestående av tre medlemmer, alle med god kjennskap til gjeldende regler.

 • Representant fra Forsvaret
 • En representant fra teknisk arrangør
 • En representant oppnevnt av NROF sentralt

Juryens sammensetning skal bekjentgjøres før konkurransen starter. Juryen treffer sin avgjørelse ved flertall av stemmene. Juryens avgjørelse er endelig.

Juryen er mesterskapets høyeste myndighet og skal:

 • Påse at arrangementet avvikles etter gjeldende regler og bestemmelser.
 • Avgjøre om mesterskapet skal innstilles, utsettes eller avbrytes på grunn av vær- og føreforhold eller andre årsaker.
 • Avgjøre om det foreligger «force majeure» når en deltaker kommer for sent til start.
 • Avgjøre protester og foreta evt diskvalifikasjoner.
 • Avgjøre alle tvils- og tvistespørsmål som evt oppstår under mesterskapet.

5.2         Protester

Deltagere og lagledere kan overfor Juryen nedlegge protest mot arrangementsmessige feil eller mot personer som menes å ha overtrådt konkurransereglene.

Likeledes kan arrangør – dersom det er tvil om evt diskvalifikasjon – nedlegge protest mot

deltager(e) som ikke har fulgt konkurransereglene.

Protester skal være skriftlige og innleveres senest 15 minutter etter at konkurransen er erklært avsluttet av Teknisk leder for arrangementet.

6          Premiering

Kåring av vinner gjøres ved å legge sammen plassiffer baneskyting og plassiffer feltskyting.

 • Ved poenglikhet går den foran som har beste plassiffer i feltskytingen.
 • Ved fortsatt likhet går den foran som har flest poeng i hurtigserien fra baneskytingen.

Premieutdeling gjennomføres rett i etterkant av mesterskapet.

Det skal benyttes reglementert uniform i forbindelse med premieseremoni for militært NM.

6.1         Individuelt

Mesterskapsmedaljer, hhv «gull», «sølv» og «bronse» til de tre beste i militært NM, uansett klasse.

Forsvarssjefens premie og Norges Forsvarsforenings verneidrettsmedalje (om godkjent) settes opp og tildeles norgesmesteren.

Sjef Luftforsvarets premie og Ungdomsmedalje settes opp og utdeles beste KLASSE 1.

Glasspremier fra NROF til NROF-klassen.

6.2         Lag

De tre beste fra hver avdeling teller i lagkonkurransen. Vinnerlaget blir militære norgesmestere i lag og tildeles Mesterskapsplaketter, som utdeles til hver av de tre deltagerne på laget.

 

Vel møtt!!

Sportslig hilsen

Forsvaret/Norsk Reservistforbund

13. -13. september