Ny rapport analyserer problemstillinger ved økt ressursallokering til Forsvaret

NROF / Generalsekretær Erik Gustavson

Illustrasjonsbilde fra KNM Utsira
Den norske ubåten KNM Utsira på øvelsen Grüner aal 2019. Foto: Hedvig Antoinette Halgunset / Forsvaret;

Institutt for Forsvarsopplysning (IFO) har utarbeidet en rapport som analyserer behov og de problemstillingene som en øket ressursallokering til ­Forsvaret vil medføre.

Rapporten beskriver blant annet utfordringer knyttet til personellmangelen, noe NROF også har gitt innspill på i sammenheng med arbeidet av ny langtidsplan for forsvarssektoren.

I rapporten står det blant annet at «Personellmangel utgjør i dag den sterkeste begrensning for operativ kapasitet. Det gjelder både tekniske spesialister og operativt personell. Mange har lang utdannelsestid, 4-6 år eller lengre. En viktig prioritering er derfor å iverksette en plan­messig øking av befal så raskt som praktisk mulig.»

Aktiv bruk

Dette er helt i tråd med det NROF har spilt inn, hvor vi har vektlagt behovet for å være kreativ og benytte alle virkemidler for å få på plass nødvendig oppbemanning av Forsvaret.

I tillegg til ansettelse av nytt personell, som er absolutt nødvendig, bør det være mulig å se nærmere på hvordan en mer aktiv bruk av personell som er tjenestepliktig, men som ikke er stadig tjenestegjørende i Forsvaret – reservisten – kan bidra til ønsket effekt.

Forsvaret vil oppleve frafall av ulike årsaker, og NROF mener det er viktig med en god løsning for å utnytte reservistens militære og sivile kompetanse. Dette vil bidra til å oppnå ønsket effekt uten unødvendig bruk av ressurser. Gjennom å finne riktig balanse mellom fast ansatte og reservister i strukturen, vil man kunne øke handlingsrommet og bidra til å sikre tilstrekkelig bemanning av Forsvarets avdelinger og plattformer.

 

 

Rapporten IFO har utarbeidet i samarbeidet med Den norske Atlanterhavskomité er et innspill til debatten for den kommende Langtidsplanen for forsvarssektoren, LTP. Rapporten peker på ulike utfordringer knyttet til forsvarssjefens fagmilitære råd, FMR, for styrking av Forsvaret. NROF håper denne rapporten, sammen med våre innspill til LTP, kan stimulere medlemmene til å engasjere seg i debatten rundt hvordan personellutfordringene kan løses.

 

Har du lest NROF sitt innspill til kommende langtidsplan?
Det ligger tilgjengelig her.