Forsvarsbudsjett og FMR

Forsvarsbudsjettet for 2020 og Forsvarssjefens fagmilitære råd

NROF er glad for at Forsvarsdepartementet (FD) fortsatt vektlegger betydningen av å støtte forsvarsrelaterte organisasjoner i budsjettet for 2020.

I tråd med hva FD vektlegger i sin argumentasjon, har NROF som hovedmål å gjennomføre aktiviteter som gjør at reservistenes kompetanse opprettholdes og videreutvikles.

-Ved å tilby gode og aktuelle aktiviteter til medlemmene, gir vi dem et kompetansepåfyll, sier GS Erik Gustavson.

Bindeledd

NROF bidrar på denne måten til å være et bindeledd mellom Forsvaret og det sivile samfunn og bidrar således aktivt til å bygge forsvarsvilje i befolkningen.

-Vi er glade for at støtten til NROF videreføres på om lag samme nivå som i 2019, fortsetter Gustavson.

Styrke bemanningen

Forsvarssjefen er i sitt fagmilitære råd tydelig på behovet for blant annet å øke reaksjonsevnen, utholdenheten og volum og bredde i hele styrkestrukturen. Dette skal blant annet gjøres gjennom en betydelig styrking av bemanningen, både blant offiserer, befal og vernepliktige. Videre vektlegges viktigheten av å ha en øremerket personellreserve til de operative avdelinger. Dette beskrives også i forsvarsbudsjettet for 2020 hvor behovet for i større grad å benytte reservister, for å bidra til økt tilgjengelighet, robusthet og utholdenhet, vektlegges.

En trenet reserve

En aktiv reserve som er trent og øvd i henhold til avdelingenes oppdrag er i tråd med det NROF har kommunisert tidligere, blant annet gjennom vår egen utredning «Reservister – kapital for nasjonal beredskap og sikkerhet».

-Forsvaret skal i større grad benytte reservistene der det kan bidra til økt utholdenhet, tilgjengelighet og robusthet. Påfyll av kompetanse er NROFs bidrag til at reservisten blir mer aktuell å bruke, sier president Jørn Buø.

Krevende oppbemanning

Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen under pressekonferansen hvor han overleverte rapporten fra Fagmilitæret råd til Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

En så betydelig oppbemanning av Forsvaret som FSJ foreslår er krevende, og det er behov for å være kreativ og benytte alle virkemidler for å få dette til. Et av virkemidlene kan være et personellkonsept som legger opp til en mer aktiv bruk av reservister. NROF ønsker å bidra i dette arbeidet i tiden fremover og skape forståelse for at reservisten er en ressurs som kan bidra til å styrke Norges forsvar. NROF skal bidra til at den kompetente og relevante reservist blir brukt på en måte som gjør at Forsvarets, og samfunnets, ressurser utnyttes på en god måte.

***************************

Les forsvarssjefens fagmilitære råd her – den finnes i både en kortversjon og en fullversjon: https://forsvaret.no/fmr

Regjeringen har startet arbeidet med en ny langtidsplan for Forsvaret. Den skal etter planen være klar våren 2020. Les mer her om arbeidet: https://www.regjeringen.no/no/tema/forsvar/ltp/ny-langtidsplan-for-forsvarssektoren-2021-2024/id2611090/ 

Alle foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret