Innspill til ny langtidsplan

RESERVISTER – kapital for nasjonal beredskap og sikkerhet

NROFs arbeidsgruppe er ferdig med sitt arbeid og rapporten er blant annet overlevert Forsvarsdepartementet. Den sendes også til forsvarsledelsen, gren- og etatssjefer i Forsvaret, berørte departementer, arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjoner med flere.

Målsetningen med arbeidet har vært i synliggjøre hvordan en økt og bedre bruk av reservister og frivillige kan gi styrket operativ evne på en kosteffektiv måte. Arbeidsgruppen har i sin oppsummering pekt på to hovedområder hvor reservistene kan bidra spesielt:

• Øke bruken av reservister for å bidra til å øke Forsvarets styrkestruktur
• Bedre utnyttelsen av de investeringer som er gjort i personell og materiell

I tillegg har arbeidsgruppen påpekt flere områder som vil være avgjørende for å etablere en ny reservistordning. Du kan selv lese rapporten her.

Vi retter en stor takk til arbeidsgruppen bestående av oberst (p) Gunvald Øyna, generalmajor (p) Espen Amundsen, oberst (p) Stein Erik Lauglo, brigader (p) Bjarne Nermo og oberst (p) Knut Støvne.