Nye medlemskriterier og vedtekter

Landsmøtet ble gjennomført 11. til 12. juni, og blant sakene som ble diskutert og votert over var medlemskriterier og vedtektene.

De nye vedtektene kan du lese her. 

De nye medlemskriteriene er som følger:

§ 4. Medlemskap

 1. Personer som slutter seg til NROFs formål og ønsker å bidra til Forbundets målsetninger og interesser kan søke medlemskap i NROF.
 2. Som regulære medlemmer kan norske statsborgere som tilfredsstiller ett av følgende krav opptas:
  a. Tjenestegjør eller har tjenestegjort i stilling som offiser, befal, spesialist eller vervet i Forsvarssektoren.
  b. Personell som er kvalifisert for å gjøre tjeneste som reservist i Forsvaret.
  c. Er under, eller har fullført, offisersutdannelse eller befalsutdannelse i Forsvaret.
 3. Andre enkeltpersoner som har fylt 21 år kan opptas som støttemedlemmer. Støttemedlemmer har ikke stemmerett.
 4. Søknad om medlemskap skjer direkte til NROF, som plasserer medlemmene i lokalavdeling etter ønske. FS fastsetter søknadsrutiner. Medlemskapet gjelder for kalenderåret.
 5. Medlem eller andre kan utnevnes til æresmedlem av Forbundet i henhold til egne vedtekter.
 6. FS eller styret i en lokal NROF-avdeling kan midlertidig suspendere medlem av sikkerhetsgrunner, som ikke opptrår i tråd med Forbundets verdigrunnlag eller virksomhet som er i strid med § 4 punkt 1. Suspendering kan vare til mer avklarende informasjon er forelagt, men ikke lenger enn ett år. Et suspendert medlem har ikke stemmerett og utelukkes fra de aktiviteter som FS eller styret i den lokale avdelingen bestemmer, men opprettholder øvrige rettigheter.
 7. FS kan ekskludere medlem på samme grunnlag som i punkt 6. Før eksklusjon skal det gis skriftlig advarsel og det skal deretter være gjennomført drøftingsmøte med vedkommende. Avgjørelsen kan ankes inn for Protokollkomitéen innen tre måneder. Protokollkomiteens avgjørelse er endelig
 8. FS gir nærmere retningslinjer for rutinene ved suspendering og eksklusjon.