Reservistundersøkelse

Hva vil det si å tjenestegjøre som reservist?

Forsvaret og Forsvarsdepartementet sender i dag ut en spørreundersøkelse for å kartlegge kunnskaper og holdninger til det å tjenestegjøre som reservist.

Spørsmålene tar for seg generell kunnskap om Forsvaret og spesielt det å tjenestegjøre som reservist; Det er spørsmål om økonomiske betingelser, forhold til familie og sivil arbeidsgiver, og hvor mye tid du kunne tenke deg å bruke på reservisttjeneste. Det er også spørsmål om hva DU mener er viktig for at reservisttjenesten skal bli tilrettelagt best mulig. NROF har fått være med i arbeidet med å utarbeide spørreundersøkelsen.

Hvem mottar undersøkelsen?

Den blir sendt ut til ca. 13 000 personer. Utvalget omfatter dem som sluttet som daglig tjenestegjørende personell for fire, syv og ti år siden, og inkluderer både de som sluttet etter førstegangstjenesten og de som sluttet etter at de har vært militært tilsatt en periode.

Har du mottatt spørreundersøkelsen? Da oppfordrer vi deg til å svare på den så godt du kan. Svarene som kommer inn vil sterkt bidra til å forme fremtidens reservistkonsept.

Det er viktig å presisere at undersøkelsen ikke er en seleksjonsprosess som skal kartlegge enkeltindivider som er motivert/ikke motivert til tjeneste. Les mer om undersøkelsen her.

Tekniske spørsmål vedr. undersøkelsen rettes til Forsvarets mediesenter v/ Knut Egil Veien. Andre spørsmål rettes til Forsvarsdepartementet.

Hva er en reservist?

Definisjonen som Forsvaret og Forsvarsdepartementet bruker (og NROF), er:
Reservepersonell/reservist er «tjenestepliktig personell som ikke er stadig tjenestegjørende i Forsvaret.

 

En norsk soldat fra Vertslandsstøttebataljonen til Forsvarets logitistikkorganisasjon kjører BV206 beltevogn sammen med en amerikansk kollega fra US Marines, under NATO-øvelsen Trident Juncture 18 i Norge. Foto: Ole-Sverre Haugli, Forsvaret

Under øvelser bemannes Vertslandsstøttebataljonen med vernepliktige soldater og befal, på samme måte som Heimevernet bemanner sine styrker. Her en soldat i en BV206 beltevogn sammen med en amerikansk kollega fra US Marines, under NATO-øvelsen Trident Juncture 18 i Norge. Her kan du lese om Vertslandsstøttebataljonen under øvelsen sist høst.