Regjeringen ber om nytt fagmilitært råd

Regjeringen har nå bedt forsvarssjefen legge frem et nytt fagmilitært råd. Rådet vil bli offentliggjort og skal foreligge innen 31. mai 2023.,

– Verden er dramatisk endret siden langtidsplanen for forsvarssektoren ble vedtatt for to år siden. Det er derfor nødvendig å styrke vårt eget forsvar, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forsvarssjefens fagmilitære råd er et sentralt innspill til langtidsplanen for forsvarssektoren som regjeringen tar sikte på å fremme i 2024. Regjeringen ber forsvarssjefen om å vurdere hvilke grep som kan gjøres for å få mest mulig operativ evne. Forsvarssjefen skal se både på Forsvarets egenevne, og på samvirket med allierte og totalforsvaret.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram besøkte det norske styrkebidraget i eFP tidligere i høst. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

De spesifikke rammer for utarbeidelsen av det fagmilitære rådet er som følger:

  1. FSJ bes som en del av sitt råd, i tråd med utredningsinstruksen og innenfor rammen av forsvarskonseptet, om å utrede anbefalinger om skalerbare tiltak og prioriteringer som ivaretar følgende utviklingsretninger:
  • en utviklingsretning med et bevilgningsnivå lavere enn forutsatt i vedtatt langtidsplan.
  • en utviklingsretning som tar utgangspunkt i gjeldende langtidsplan med tilhørende økonomiske planrammer, inkludert Stortingets vedtak med tilhørende økonomiske konsekvenser, jf. Prop. 14 S (2020–2021) og Innst. 87 S (2020–2021).
  • en utviklingsretning som, i lys av en forverret sikkerhetspolitisk situasjon, anbefaler prioriterte tiltak for en ytterligere skalerbar styrking av forsvarssektoren på kort og lengre sikt. FSJ bes synliggjøre ulike nivåer for slik styrking ut over gjeldende økonomiske opptrappingsplan.

FSJ bes om å synliggjøre for hvert av alternativene han fremmer, hvor robuste eller sårbare de enkelte prioriteringene er for eventuelle endringer i sentrale rammebetingelser, og i den forbindelse skissere risiko knyttet til tidspunkt for beslutning om de enkelte prioriteringene.

2. Som en del av det fagmilitære rådet bes FSJ peke på tiltak for å realisere allerede vedtatte effektiviseringsplaner, samt områder med ytterligere potensiale for effektivisering ut over vedtatte planer.

Mandatet til FSJ inneholder flere sentrale målsettinger til grunn for den videre utviklingen av forsvarsevnen, og anbefalinger om ulike utviklingsretninger og skalerbare tiltak og kapabiliteter skal vurderes opp mot evnen til å ivareta disse.

Regjeringen ber forsvarssjefen om konkrete anbefalinger innenfor følgende områder:

  • Styrke egen forsvarsevne med særlig vekt på nordområdene
  • Styrke samvirke med allierte og NATO
  • Utvikle personell- og kompetanseområdet
  • Motstå sammensatte trusler og bidra til å redusere samfunnets sårbarhet
  • Styrke totalforsvaret og motstandsdyktigheten i samfunnet
  • Øke evnen til å ta i bruk ny teknologi som kan styrke forsvarsevnen og effektivisere og modernisere Forsvaret

– Nå skal jeg gå grundig gjennom mandatet. Siden det forrige fagmilitære rådet, har de sikkerhetspolitiske omgivelsene endret seg betydelig. Mitt fagmilitære råd skal omhandle Forsvarets fremtidige innretning og en viktig forutsetning er at Forsvaret må være fleksibelt og i stand til å tilpasse seg skiftende forutsetninger. En av de viktige målsetningene med rådet er å legge frem anbefalinger som sikrer et fremtidsrettet, alliansetilpasset og modernisert forsvar som raskt og fleksibelt kan bruke ny teknologi, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til regjeringen.no

Bemanne forsvarssektoren med tilstrekkelig personell med riktig kompetanse til rett tid

Beredskapsklare avdelinger med kompetent personell er en forutsetning for at forsvaret skal kunne løse sitt oppdrag. FSJs anbefalinger skal se på innretning, prioritering og balansering av personell- og kompetansedimensjonen opp mot dagens og fremtidens sikkerhetssituasjon, kompetansekrav og rammebetingelser. FSJ bes gi råd om konkrete tiltak på personell- og kompetanseområdet som på kort og lang sikt vil styrke reaksjonsevnen og utholdenheten til Forsvaret.

Mer om de øvrige sentrale målsettinger og andre føringer kan leses i selve mandatet som du kan lese her