Leder nr 2 2021- Kjære lesere

Kjære lesere av Pro Patria!

Situasjonen i landet er fortsatt krevende og det er vanskelig å få gjennomført aktiviteter, spesielt de sentrale. Dette har medført at blant annet pistollangrenn måtte kanselleres og at andre aktiviteter har blitt gjennomført digitalt.

I en tid som dette er det viktig at vi, innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernregler, utnytter mulighetsrommet til å gjennomføre aktivitet både sentralt og lokalt. Noen avdelinger er flinke til å finne løsninger, mens andre lettere tyr til avlysninger. Det er viktig at vi lærer av hverandre og gjør nødvendig tilpasninger, slik at vi kan opprettholde et aktivitetstilbud som er relevant og interessant for medlemmene.

Vi opplever så langt i 2021 et stort behov for å være tilpasningsdyktig og gjøre hyppige endringer og justeringer. Dette gjør at kommunikasjon er viktig. For å nå ut til alle medlemmene med relevant informasjon er forbundet er helt avhengig av god kommunikasjon fra sekretariatet til avdelingene og mellom avdelingene og medlemmene. Min oppfordring til alle ledere/avdelinger er at dere videresender informasjon til medlemmene om alt fra nyhetsbrev fra Forbundet til sentrale og lokale aktiviteter. Forbundet, og avdelingene, er avhengig av medlemmer som betaler medlemskontingent for å opprettholde et aktivitetstilbud som er relevant. Det er derfor viktig at avdelingene bidrar til å motivere medlemmene, ved å skape aktivitet. Vi er helt avhengig av aktivitet lokalt for å opprettholde medlemsmassen, og aller helst rekruttere nye medlemmer.

Forbundet fortsetter å ta utfordringen med å gå inn i den digitale verden. Vi ser at avdelingene gjennomfører digitale årsmøter, kontaktutvalgsmøter med HV gjennomføres digitalt, vi gjennomfører møteaktivitet, nasjonalt og internasjonalt, seminarer og fagdager digitalt. Til tross for at vi alle aller helst ønsker å møte mennesker fysisk, er dette en utvikling som vil fortsette og forhåpentlig være et godt supplement til annen aktivitet i Forbundet fremover.

Siden sist har Forbundet med hell gjennomført møter med fokus på styrearbeid og ny håndbok. Dette var vellykket og gi rom for gode diskusjoner og innspill. Vi har også gjennomført et vellykket seminar med fokus på påvirkningsoperasjoner, hvor flere hadde benyttet anledningen for å samle seg fysisk for å kunne diskutere seg i mellom underveis. Jeg håper flere fremover vil benytte denne anledningen til å generere aktivitet lokalt. Sekretariatet tilrettelegger gjerne for dette og er åpne for innspill til tematikk og innledere.

Til slutt minner jeg om 125-års jubileet og oppfordres dere til å sette fokus på dette i forbindelse med gjennomføre aktiviteter, alene eller sammen med andre avdelinger.

Generalsekretær Erik Gustavson