Kjære NROF medlemmer og andre lesere av Pro Patria!

Russlands hensynsløse og brutale fremferd i Ukraina har gjort at regjeringen og våre politikere har vist handlekraft både i forhold til donasjoner og annen støtte. Det blir interessant å se om den samme handlekraften og dynamikken vil prege utviklingen av vårt eget Forsvar fremover.

PP/Erik Gustavson. Generalsekretær NROF

Til hjelp i dette arbeidet vil politikerne i løpet av våren få forsvarssjefens råd, innspill fra to kommisjoner, og den nylig fremlagte forsvarsanalysen fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) som ser på potensialet for å forbedre Forsvarets operative ytelse.

Donasjonen til Ukraina er en kombinasjon av produksjon og tæring på lager, noe som aktualiserer viktigheten av re-anskaffelser og å få dagens struktur til å virke etter forutsetningene. Dernest er det viktig med en utvikling som sikrer tilstrekkelig utholdenhet og seighet.

Fra et reservistsynspunkt vil det være viktig å bidra til at Forsvaret intensiverer arbeidet med å få på plass en beredskapsstruktur hvor både stadig tjenestegjørende og reservister er organisert, utrustet, trenet og øvd. Fremover må det videre arbeidet inkludere å se på hvordan reserver kan bidra til ytterligere styrking av forsvarsevnen gjennom å gjøre Forsvarets avdelinger mer utholdende, øke antall avdelinger, og tilføre nye kapasiteter på en kosteffektiv måte.

For NROFs avdelinger er dette tiden for årsmøter. Jeg har hatt gleden av å være til stede på flere av dem, hvor jeg har møtt engasjerte styrer og medlemmer. Håpet fremover er at det samme engasjementet vises i deltakelse på, og utvikling av, våre aktiviteter lokalt og sentralt. Dette er helt vesentlig for både å beholde eksisterende medlemmer og å rekruttere nye.

Medlemsdatabasen Rubic begynner etter hvert å fungere slik vi ønsker, selv om det fortsatt gjenstår noen tilpasninger. Medlemsregisteret har blitt enklere å håndtere enn det var tidligere og gir sekretariatet nye muligheter for kontakt med medlemmene.

Historiske aktivitetsdata for det enkelte medlem er i all vesentlighet lastet inn i det nye systemet. Løsningen vil også etter hvert muliggjøre utskrift av aktivitetsdata. Videre jobbes det med å få registrert påmeldinger og aktiviteter på en tilfredsstillende måte. Jeg oppfordrer alle til å sette seg inn i mulighetene systemet gir, både på datamaskin, telefon og «brett», og å ta kontakt med egen avdeling eller oss i sekretariatet hvis dere opplever problemer.

Gledelig nok ser vi en jevn tilstrømning av nye medlemmer. Det er viktig at disse så snart som mulig inkluderes i avdelingenes aktiviteter og informasjonskanaler. Jeg oppfordrer derfor alle avdelinger og enkeltmedlemmer til å ta imot disse på en god måte, slik at de opplever NROF som den åpne og inkluderende organisasjonen vi ønsker å være.

Vi går nå inn i en aktiv periode, både lokalt, regionalt og sentralt. Min oppfordring er å ta utfordringen og delta i aktiviteter, også de dere tradisjonelt ikke har deltatt i. Det skylder vi de som bidrar med betydelig frivillig innsats for å arrangere aktiviteter for oss alle.

Følg med på www.nrof.no, Facebook og nyhetsbrev for å få oppdatert informasjon om hva som foregår i NROF.