Heder under Landsmøtet

Hedret for allsidig innsats

Jon Smemo ble utnevnt til æresmedlem under NROFs landsmøte på Gardermoen 10. og 11. juni, som en anerkjennelse for allsidig og langvarig innsats. Åtte andre mottok hederstegn.

PP/OLE KRISTIAN HAAGENRUD (TEKST OG FOTO)

Jon Smemo kom med i Vernepliktige Offiserers Forening (VOF) i 1968. VOF fikk snart glede av hans organisatoriske evner og interesse for foreningsarbeid. Allerede i 1972 ble Smemo valgt som styremedlem i Oslo Garnisons Befalsforening, som var en felles forening for VOF Oslo og Befalets Fellesorganisasjon (BFO) i Oslo. I perioden 1972-74 var han formann i foreningen. I tiden 1973 – 75 var han også medlem i VOFs sentralstyre.

Da arbeidet med å samle reservebefalets ulike forbund og foreninger i én organisasjon ble iverksatt, ble Smemo valgt som VOFs representant i det såkalte Fellesrådet. Han fungerte som kasserer og sekretær, noe som var svært viktig for å ha et godt grunnlag for å stifte Norske Reserveoffiserers Forbund. Da NROF ble stiftet som en fortsettelse av VOF i 1975, ble Smemo valgt inn i forbundsstyret, og har siden da kontinuerlig innehatt ulike tillitsverv.

Det var en overrasket og rørt Jon Smemo som gav president Jørn Buø en god klem etter å ha blitt utnevnt som æresmedlem.

Jon Smemo har i alle sammenhenger fremstått som en klok mann med stor personlig integritet, er omkvedet. Han har satt søkelys på som er det beste for Forbundet og forsvarssaken, og påtatt seg oppgaver som krever stor innsats, men som kanskje ikke gir like stor prestisje som enkelte andre posisjoner.

– Uten tillitsvalgte «arbeidsmaur», som Jon Smemo, ville man ikke ha kunnet drive NROF på den gode måte som har vært gjort opp gjennom årene, heter det i innstillingen.

Årets avdeling

Bård Lien (til høyre) mottar utmerkelsen Årets avdeling 2022 fra generalsekretær Erik Gustavson.

NROF avdeling Stjørdal ble utnevnt som årets avdeling for 2022 under Landsmøtet. Avdelingsleder Bård Lien mottok prisen på vegne av avdelingen. I begrunnelsen for hederen opplyses det at avdelingen har god og tett dialog med medlemmene om å kommunisere aktiviteter, oppfølging av kontingentinnbetaling og oppdatering av den enkeltes «Min side».

– De er tidlig ute med å få avklart spørsmål de har, og det er en aktiv og løpende dialog mellom avdelingen og sekretariatet, heter det i begrunnelsen.

Avdelingen har gjennom mange år holdt et solid aktivitetsnivå for egne medlemmer, men også for andre av regionens NROFere. I tillegg er de en pådriver lokalt for å holde god kontakt med Heimeverns-distriktet og gjennomføre av kontaktutvalgsmøter, hvor de blant annet holder forberedende møte for alle avdelingene i regionen.

Hovedaktiviteten i avdelingen er skyting, og de har i 2022 gjennomført kompetansehevende kurs i tillegg til rene skyteaktiviteter.

Heder

I tillegg til utnevnelse av nytt æresmedlem og kåring av årets avdeling, mottok følgende heder:

Jon Rogstad – hederstegn med forgylt laurbærgren
Geir Birger Haug – hederstegn med forgylt laurbærgren
Hans Henrik Thaulow – hederstegn med forgylt laurbærgren
Tom Gjestvang – hederstegn med forgylt laurbærgren

Hederstegnet med forgylt laurbærgren er et nytt tilskudd til Forbundets hedersrekke, og ble utdelt for første gang under Landsmøtet.

Hederstegn ble utdelt til følgende:

Jarle Kandal – hederstegn
Halvor Ajer – hederstegn
Ragnar Selnes – hederstegn
Erik Gustavson – hederstegn