Innføring i kjøp av våpen via NROF

 

Her er en kort innføring i «do and don`t» i forbindelse med kjøp av våpen via NROF.

Politiet og NROF har egne krav/regler på dette og hovedregelen er: Politiets regler gjelder ALLTID men NROF kan ha egne forskrifter i TILLEGG.

 • Husk følgende dokumentasjon ved søking: søknaden, kopi av legitimasjon, dokumentasjon av aktivitet, følgebrev fra NROF, egenerklæring og bilde av FG godkjent våpenskap. Vedr aktivitet – krav fra politiet ref erverv av halvautomatisk rifle – 2 år/10 treninger/10 åpne stevner – her kan du ikke ha for eksempel 8 treninger/12 åpne stevner. Stevner er ikke treninger og det kreves 10.
 • HUSK: Det er viktig å sette på søknaden HVILKEN klasse i NROF våpenes skal brukes for eksempel : NROF Standard eller Klasse 2: Halvautomatiske armegevær dette fordi NROF har godkjente skyteprogrammer som igjen er godkjent av politiet.
 • Ruger 10/22 er halvautomatisk og krav er lik for eksempel MR223/AR-15.
 • Pistol: Klasse NROF Standard – ref siktemidler er reflekssikter med 1x forstørrelse godkjent, men vær obs på avtrekksvekt.
 • Rifle: Husk – skal du for eksempel skyte i klasse 2 men har lyddemper som kan monteres via flammedemper – sjekk om flammedemper da er ok for klasse 2 – hvis ikke havner du automatisk i klasse 4.
 • Hylsteret skal dekke avtrekkerbøylen og holde våpenet trygt på plass.
 • For Nivå 3 skal hylsteret i tillegg være utformet slik at 50% eller mindre av sleiden er synlig over hylsterets øvre kant. Hylsteret skal nedenfor denne kanten være totalt omsluttende.
 • Hylster skal plasseres på hofte eller lår – krysstrekk er ikke tillatt.
 • Flammedemper[1] er normalt tillatt brukt, men må ikke komme inn under definisjonen av å være munningsbrems/kompensator. Det er normalt ikke tillat med kompensator, rekylbrems, porting eller lyddemper innen Forbundets skyteprogrammer. Unntak beskrives spesielt i det enkelte program eller den enkelte våpenklasse. Siden det ikke er et opplagt og klart skille mellom flammedemper og munningsbrems/ rekylbrems/ kompensator har Forbundet sett det som viktig å sette noen definisjoner.
 • For å regnes som munningsbrems/kompensator i NROF må følgende være oppfylt for en innretning montert på munningen eller for åpninger i løpets sidevegger:
  • Flaten i forkant av sideåpningene må stå tilnærmet normalt på kjernelinjen eller ha en retning som gir kruttgassene en hastighetskomponent bakover.
  • Arealet på disse flatene må være av betydelig størrelse, dvs. større enn arealet i bakkant av åpningene og/eller nå ut til full diameter/bredde for innretningen (munningsbrems /kompensator) eller for løpet (porting)

 

«Søknadsprosedyre

Søker henvender seg til egen avdeling når han/hun ønsker nødvendig attestasjon fra forbundet til å erverve våpen som kan erverves med hjemmel i NROF som skytterorganisasjon. Henvendelsen skal inneholde informasjon i henhold til fastsatt skjema fra politiet.

All informasjon og saksdokumenter skal behandles FORTROLIG. Når avdelingen mottar en slik henvendelse skal leder/formann eller annen bemyndiget person i avdelingen undersøke at søker tilfredsstiller følgende krav:

 1. Minst vært medlem de siste 12 måneder og ha betalt inneværende års kontingent
  1. Politiet har min 6 mnd som krav – NROF har 12 mnd.
  2. Minimum å ha gjennomført skytterkurs nivå 1; «Sikkerhetskurs» og «Skytekurs nivå 2»
  3. Skytteren skal ha følgende minimum av aktivitet for erverv av; a. Pistol eller revolver – Våpenforskriften § 4-6: i. – Må ha vært medlem i skytterorganisasjonen i minimum 6 måneder. ii. – Krav om deltakelse på minimum 10 organiserte treninger eller konkurranser i løpet av de siste 6 måneder. b. Halvautomatiske rifler som ikke er godkjent til jakt – Våpenforskriften § 4-4: i. – Må ha vært medlem i skytterorganisasjonen i minimum 24 måneder. ii. – Krav om deltakelse på minimum 10 organiserte treninger og minst 10 åpne stevner arrangert av skytterorganisasjonen i løpet av de siste 24 måneder. Oppdatert pr. 1. september 2023 side 109 Med «åpne stevner» menes terminfestede stevner arrangert av pistolklubb eller skytterforening (NROF-avdeling) på vegne av skytterorganisasjonen, og hvor påmelding er åpent for alle medlemmer av skytterorganisasjonen. c. høykapasitetsmagasiner for halvautomatiske rifler – Våpenforskriften §4-4: i. Må ha vært medlem i skytterorganisasjonen i minimum 24 måneder. ii. Krav om deltakelse på minimum 10 organiserte treninger og minst 10 åpne stevner arrangert av skytterorganisasjonen i løpet av det siste 24 måneder.

Aktiviteten kan gjennomføres når som helst innenfor aktivitetsperioden på henholdsvis 6, 12 eller 24 måneder. Det er ingen krav om jevn fordeling av aktivitet innenfor gjeldende periode. Søker må presentere dokumentasjon som godtgjør samtlige krav.

Det er formfrihet hva angår dokumentasjonen, men politiet skal som minimum avkreve: – Kopi av gyldig medlemskort i skytterforening – Kopi av gyldig medlemskort/startkort i skytterorganisasjon Uttalelse fra skytterforening godtas ikke som erstatning på dokumentasjon for medlemskap i forening og organisasjon. Skytterforening kan bare bekrefte aktivitet fra organiserte treninger og stevner de selv har arrangert. Søker skal selv kunne fremlegge dokumentasjon på deltakelse i åpne stevner

 

 • Pistol
 • NROF standard
 • NROF tjenestepistol
 • Klasse .22 LR
 • Rifle
 • Klasse 1: Halvautomatisk armegevær, kaliber 7,62 x 51
 • Klasse 2: Halvautomatisk armegevær, kaliber 5,56 x 45
 • Klasse 3: Repetergevær, kaliber 6,5 – 8mm
 • Klasse 4: Halvautomatisk armegevær kaliber 5,56 x 45 eller 7,62 x 51
 • Klasse 5: .22 LR

 

 

         13.5.       Pistol og revolver

Det er 3 pistol-/revolverklasser i NROF
Klasse: NROF Standard: 9mm til .455 for pistol og revolver
Løpslengde: Maksimum 6 tommer (153mm)

•        Pistol måles fra munning til forkant av sluttstykke (løp pluss kammer)

•        Revolver måles fra munning til bakkant overgangskon (bare løpet – ikke tønne)

Sikter: Skur + korn, eller reflekssikter med 1x forstørrelse.

Avstanden mellom for- og baksikte maksimum 220 mm.

Avstanden måles fra bakkant av baksiktebladet til høyeste punkt på forsiktet.

Skjeftet: Skal ha tilnærmet like skjefteplater, uten håndstøtte. Anatomiske grep er ikke tillatt. Fingergrep i forkant av skjeftet tillates.
Avtrekk: Minimum 1360 gram
Magasiner: Maksimalt 17 skudd i alle magasiner ved start.
Vekt: Ingen begrensning
Kompensator: Kompensator/rekylbrems/porting/lyddemper/løpsvekter er ikke tillatt.
Ammunisjonsfaktor Minimum 120.
Klasse: NROF Tjenestepistol, Kaliber minimum 9mm til maksimum 11,25mm
Løpslengde: Maksimum 5 tommer. Måles fra munning til forkant av sluttstykke (løp pluss kammer)
Sikter: Kun ordinære sikter. Skur + korn.

Avstanden mellom for- og baksikte maksimum 200 mm.

Avstanden måles fra bakkant av baksiktebladet til høyeste punkt på forsiktet.

Skjeftet: Skal ha tilnærmet like skjefteplater, uten håndstøtte. Anatomiske grep er ikke tillatt.
Avtrekk: Minimum 2 kg avtrekk på hvert avtrekk, singel eller dobbel action.
Magasiner: Maksimalt 17 skudd i alle magasiner ved start.
Vekt: Ingen begrensning
Kompensator: Kompensator/rekylbrems/porting/lyddemper/løpsvekter er ikke tillatt.
Ammunisjonsfaktor Minimum 120.
Klasse .22LR: Pistol og Revolver for NROFs .22LR program med kaliber .22LR, randtenning
Løpslengde: Ingen begrensning
Sikter: Kun ordinære sikter. Skur + korn.
Skjeftet: Skal ha tilnærmet like skjefteplater, uten håndstøtte. Anatomiske grep er ikke tillatt. Fingergrep i forkant av skjeftet tillates.
Avtrekk:  Minimum 1000 gram
Magasiner: Maksimalt 17 skudd i alle magasiner ved start.
Vekt: Ingen begrensning
Kompensator: Kompensator/rekylbrems/porting/lyddemper/løpsvekter er ikke tillatt.

 

         13.6.       Gevær

NROF har 5 rifleklasser, herav en klasse i 22LR. I NROF-mesterskapene og NROFs vårkonkurranser på Nivå 2, tillates hver deltaker å stille i inntil 2 klasser per arrangement.
Klasse 1: Halvautomatiske armegevær, kaliber 7,62x51mm, senterPotenning
Selvladerifle i form av sportsskytterrifle eller militært våpen som tilfredsstiller følgende krav
Magasin: Maksimalt 30 skudd i alle magasiner ved start.
Sikter: Ordinære «jernsikter», dvs. stolpekorn og baksikte og reflekssikter med 1x forstørrelse er tillatt.
Reim: Type tilsvarende original, militær reim vanlig for våpentypen. Matchreim er ikke tillatt.
Avtrekk: Minst 2.0 kg
Vekt: Ingen begrensning
Kompensator: Kompensator/rekylbrems/porting/lyddemper er ikke tillatt.
Tofot Ikke tillatt.
Klasse 2: Halvautomatiske armegevær, kaliber 5,56x45mm, sentertenning
Selvladerifle i form av sportsskytterrifle eller militært våpen som tilfredsstiller følgende krav
Magasin: Maksimalt 30 skudd i alle magasiner ved start.
Sikter: Ordinære «jernsikter», dvs. stolpekorn og baksikte og reflekssikter med 1x forstørrelse er tillatt.
Reim: Type tilsvarende original, militær reim vanlig for våpentypen. Matchreim er ikke tillatt.
Avtrekk: Minst 2.0 kg
Vekt: Ingen begrensning
Kompensator: Kompensator/rekylbrems/porting/lyddemper er ikke tillatt.
Tofot Ikke tillatt.
Klasse 3: Repetergevær, kaliber 6,5mm til 8mm
Boltrifle i form av sportsskytterrifle eller militært våpen som tilfredsstiller følgende krav
Magasinkapasitet Minimum 5 skudd
Sikter: Ordinære «jernsikter» (hullkorn/stolpekorn + diopter/apertur/skur)
Reim: Ingen begrensning
Avtrekk: Minst 1.5 kg
Vekt: Ingen begrensning
Kompensator: Flammedemper/kompensator/rekylbrems/lyddemper er ikke tillatt.
Tofot: Ikke tillatt

 

Klasse 4: Åpen klasse, halvautomatisk armegevær kaliber 5,56x45mm eller 7,62x51mm, sentertenning
Selvladerifle i form av sportsskytterrifle eller militært våpen som tilfredsstiller følgende krav
Magasin: Ingen begrensning
Magasinkapasitet: Ingen begrensning
Sikter: Ingen begrensning.
Reim: Ingen begrensning
Avtrekk: Minimum 1000 gram
Vekt: Ingen begrensning
Kompensator: Flammedemper/kompensator/rekylbrems/lyddemper er tillatt.
Tofot Tillatt (ikke i baneprogrammer med spesifisert stilling)[2]
Klasse 22LR: For NROFs .22LR program med kaliber .22LR, randtenning
Boltrifle eller selvladerifle i form av sportsskytterrifle eller militært våpen som tilfredsstiller følgende krav
Magasinkapasitet: Minimum 5 skudd
Sikter: Ingen begrensning.
Reim: Ingen begrensning
Avtrekk: Minimum 1000 gram
Vekt: Ingen begrensning
Kompensator: Flammedemper/kompensator/rekylbrems/lyddemper er tillatt.
Tofot Tillatt (ikke i baneprogrammer med spesifisert stilling)[3]

 

 

 

 

 

Politiets krav:

§ 4-4.Halvautomatiske rifler til sportsskyting og våpenmagasin med stor patronkapasitet

Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av halvautomatiske riflemodellar som er godkjent til jakt etter § 4-1 til sportsskyting.

Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av halvautomatiske rifler som nemnt i våpenlova § 5 andre ledd nr. 3, og våpenmagasin til slike rifler med større patronkapasitet enn 10, med dei avgrensingar som følgjer av § 3-1 og § 3-2, til personar som:

1. har gjennomført tryggingsopplæring som vert arrangert av skyttarorganisasjonen,
2. har i minst to år vore medlem i skyttarorganisasjon som har eit godkjent skyteprogram

for den omsøkte våpentypen, og

3. dei siste to åra har gjennomført minst 10 organiserte treningar og minst 10 opne stemner arrangert av

skyttarorganisasjonen.

 

Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av våpenmagasin til pistol med større patronkapasitet enn 20 til personar som:

1. har gjennomført tryggingsopplæring som vert arrangert av skyttarorganisasjonen,
2. har i minst eitt år vore medlem i skyttarorganisasjon som har eit godkjent skyteprogram for våpenmagasin

med større patronkapasiteten enn 20, og

3. det siste året har gjennomført 10 av skyttarorganisasjonen sine organiserte treningar eller konkurransar.

🔗

§ 4-6.Krav til medlemsskap, aktivitet og opplæring for erverv av pistolar eller revolver til sportsskyting

Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av pistolar eller revolverar til sportsskyting til personar som:

1. har gjennomført tryggingsopplæring arrangert skyttarorganisasjonen,
2. i minst seks månader har vore medlem i skyttarorganisasjon som har godkjent skyteprogram for den

omsøkte våpentypen, og

3. siste seks månader har gjennomført 10 av skyttarorganisasjonen sine organiserte treningar eller

konkurransar.

 

§ 4-8.Kor mange skytevåpen som kan ervervast til sportsskyting

Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av eitt komplett skytevåpen, samt våpendelar til desse skytevåpena, for kvart godkjent skyteprogram.

Politiet kan likevel gje løyve til erverv og innehav av inntil to komplette skytevåpen til eit godkjent skyteprogram (reservevåpen) til personar som det siste året:

 

 

1. har gjennomført minst 10 konkurransar i det aktuelle skyteprogrammet, der fem av desse er opne

skytestemner, eller

2. har teke del i internasjonale meisterskap.