Oppgradering fra støttemedlem til fullt medlem

Vi har fått en del henvendelser om å oppgradere støttemedlemmer til fulle medlemmer i NROF. Lokale avdelingers styre kan behandle slike forespørsler og selvstendig avslå eller anbefale en slik oppgradering for NROFs sekretariat.

Avdeling Drammen skal ikke være en «drivende part» for oppgradering av medlemmer og en slik handling skjer ikke ofte.

 Styret i avdeling Drammen har lagt seg på følgende vurderingsgrunnlag i slike saker:

«Man kan bli et fullverdig medlem hvis man ønsker selv om man ikke fyller kriteriene, men da må man vise interesse for avdelingen og dens aktiviteter, samt ha sunne holdninger i tråd med NROFs forventninger.
Vedkommende støttemedlem må være aktiv i avdelingen og tilføre avdelingen en verdi ut over det å bare være medlem. Enten i form av en person som tar i et tak på generell basis, en person som ivaretar medlemmer og miljø (sosialt som skaper samhold og tilhørighet), eller spisset mot en bestemt funksjon eller et fag basert på realkompetanse.

En oppgradering av medlemskap skal ses på som en påskjønnelse og anerkjennelse.

Et minimumskriterium er at vedkommende medlem har gjennomført førstegangstjeneste eller tilsvarende.

Det skal ikke være slik at et medlem i en annen avdeling kan melde overgang til Drammen, bli oppgradert for så å melde overgang til opprinnelig avdeling igjen. Det må være et varig bidrag.»