Nytt navn for NROF

På ekstraordinært landsmøte den 31. august ble det vedtatt å endre navn fra Norske Reserveoffiserers Forbund til Norsk Reservistforbund. Forslaget om endring skapte som ventet debatt med gode argumenter og innspill fra delegatene som representerte NROFs avdelinger.

Jørn Buø, president NROF

Vernepligtige Officerers Forening (VOF) ble opprettet den 23. november 1896, og dannet senere grunnlaget for NROF slik Forbundet eksisterer i dag. VOF var foreningen for Hærens reserveoffiserer, mens det var egne foreninger i de øvrige forsvarsgrenene. Det var lite samarbeid frem til 1966, hvor norske reserveoffiserer ble invitert inn i reserveoffiserskonføderasjonen CIOR. De krevde at en enkelt organisasjon representerte Norge, og Norske Reserveoffiserers Forening, NROF, ble stiftet i 1968 som en paraplyorganisasjon for samtlige foreninger. Dette førte med seg ytterligere samarbeid, og i 1975 ble samtlige foreninger slått sammen til Norske Reserveoffiserers Forbund slik det har vært frem til i dag. NROF-forkortelsen har en lang historie, selv om den gjennom tidene har hatt ulike betydninger, og det har derfor vært viktig å opprettholde forkortelsen NROF også videre.

NROF har gjennom flere år jobbet for å sette fokus på reservister og reservistenes rammevilkår, og vi ser nå at dette fokuset er stadig økende blant våre politikere og i Forsvaret.

Gjennom vedtak på siste landsmøte, og tilsvarende vedtak på to tidligere landsmøter, har landsmøtet besluttet at NROF skal være et forbund for alle reservister, uavhengig av grad. Dette viser at NROF har et tydelig reservistfokus, selv om vedtektene åpner for at også stadig tjenestegjørende kan være medlemmer. De senere års landsmøtevedtak viser at forbundet følger utviklingen i Forsvarets personellstruktur, hvor antallet offiserer blir betydelig mindre på bekostning av vernepliktige, spesialister og befal. Begrepet reservist favner alle disse kategoriene og det ekstraordinære landsmøtet har gjennom sitt vedtak om navneendring tatt dette inn over seg.

Forsvarssjef Erik Kristoffersen skrev i sin hilsen i anledning NROFs 125-årsjubileum at på samme måte som Forsvaret hele tiden utvikler seg, tilpasset våre sikkerhetspolitiske omgivelser, så må NROF gjøre det samme. Det er ikke lenger en organisasjon kun for det vi tidligere kalte reserveoffiserer. NROF har blitt en organisasjon som favner alle som har vært ansatt i en militær stilling eller har forpliktet seg til en stilling i styrkestrukturen.

Reservist

Reservist er en gradsuavhengig betegnelse og inkluderer personell som til daglig har sitt primære virke utenfor Forsvaret, men som samtidig har en tjenesteplikt i Forsvaret gjennom verneplikten, gjennom et tidligere tilsettingsforhold i Forsvaret eller gjennom kontrakt om tjenesteplikt.

Den største andelen av styrkestrukturen omtales som aktiv reserve, og bemannes av reservister som kan kalles inn ved behov. Heimevernssoldatene utgjør om lag 40 000 av disse. Den aktive reserven er styrkedisponert i konkrete stillinger i styrkestrukturen, og har dermed forhåndsdefinerte oppgaver i krise og krig. Det er ventet at Forsvarets styrkestruktur skal økes, blant annet gjennom en økt aktiv reserve.

Inkludering

NROF har som nevnt arbeidet for å sette fokus på reservistene og deres rammevilkår over flere år. Da er det samtidig viktig at forbundet favner om alle reservister uten at det rokker ved det enkelte medlems status. De som i dag er reserveoffiserer forblir reserveoffiserer, men vil også være reservister. Et navn som tydelig signaliserer at vi arbeider for alle landets reservister er en naturlig følge av Forsvarets utvikling, og i tråd med forventningene NROF har fått fra Forsvaret og fra forsvarspolitisk hold.

Daværende forsvarsminister Frank Bakke Jensen avsluttet sin jubileumshilsen til NROF med å oppfordre Forbundet til en større inkludering, nettopp for å kunne virke til enda flere og nå ut med vårt budskap og formål: Forankring av forsvarsvilje og støtte til landets forsvar.