NROF markerer 125 års-jubileum

NROF markerer 125 års-jubileum

Til helgen feirer NROF at det er 125 år siden Forbundet ble opprettet den 23. november i Studentersamfundet i Kristiania.

60 reserveoffiserer fra samtlige våpengrener samlet seg og ble enige om formål, lover og organisasjonsform. NROFs direkte forløper het Vernepligtige Officerers Forening (VOF), og bestod av reserveoffiserer fra Hæren. Den tidlige historien kan du lese mer om i denne artikkelen om den spede begynnelsen.

Dette var midlertidig ikke den første foreningen for reserveoffiserer. VSF, Vernepliktige Sjøoffiserers Forening, ble stiftet i 1895 og var en faglig forening for offiserer med eksamen fra Sjøkrigsskolen nederste avdeling som det het den gangen.

I 1975 ble de ulike reserveoffisersforeningene samlet til det vi i dag kjenner som NROF.

Helt siden den gangen har fokuset vært å ivareta forsvarsvilje og kompetansen hos reserveoffiserene, gjennom aktiviteter som en rekke kurs, foredrag, seminarer og sosiale samlinger. Ser man tilbake på hva reserveoffiserene har bidratt med under eksempelvis frigjøringen i 1905, nøytralitetsvakt under den første verdenskrig, motstandskamp under den andre verdenskrigen og nå sist gjennom reservistenes bistand under koronakrisen er det ingen tvil om at Forbundet og reservister har en stolt historie. NROF er i dag til stede med sine 57 avdelinger på plasser hvor Forsvaret ikke er til daglig, og bidrar således til ivaretakelsen av militær kultur og historikk over hele landet.

Helgen vil bestå av en Formannskonferanse, hvor samtlige av NROFs 57 avdelinger er invitert til å stille med to representanter lørdag og søndag. Lørdagskvelden vil være viet til en jubileumsmiddag for Formannskapskonferansens deltakere, NROFs æresmedlemmer samt gjester fra Forsvarets ledelse og nordiske reservistorganisasjoner.

– Vi ser frem til en helg hvor vår stolte historie skal feires som seg hør og bør, samtidig som vi skal vende blikket fremover og jobbe med å holde Forbundet relevant også i fremtiden, sier president Jørn Buø.

President Jørn Buø