Referat Årsmøte 2021 NROF. Avd. Salten

 

Nr. Sak
1. Godkjenning av innkalling.  Innkalling enstemmig godkjent.
2. Valg av møteleder:

Günter Meyer ble valgt som møteleder.

3. Valg av referent:

Sture Nyhagen ble valgt som referent

4. Valg av 2 personer til å signere protokoll.

Robert Sivertsen og Ivar Olsen ble valgt til å signere protokoll.

5. Formann gjennomgikk årsberetningen for året 2021.
6. Økonomi pr. 31.12.2021

Sum inntekter:          kr 25844,70

Utgifter:                     kr  10780,00

Overskudd:                kr  15064, 70

Beholdning:               kr 116008,33

 

Regnskapet er revidert uten anmerkninger.

Årsmøtet godkjente regnskapet uten anmerkninger.

7. Valg:

Leder, Günter Meyer, 1 år

Nestleder, Jan-Edgar Nilsen, 2 år

Sekretær, Per Jacobsen, 1 år

Kasserer, Brynjar Breivik, 2 år

Styremedlem, Jan Olav Bratbakk, 2 år

Styremedlem, Sture Nyhagen, 1 år

Vara, Arnt Hermansen, 1 år

Vara, Svein H. Opsahl, 1 år

 

Aktivitetskomite:
Leder, Robert Sivertsen, 1 år

Medlem, Frank Vangen 1 år

Tom Nilsen, 1 år

Svein H. Opsahl, 1 år

Ørjan Olafsen, 1 år

 

Revisor:

Svenn Sørensen, 1 år

Valgkomite:

Bjørn Are Ilstad, 1 år

Kristoffer Djupvik, 1 år

8. 13 personer deltok på årsmøtet som ble avsluttet med middag.

 

Bodø, 31 mars 2022

 

Robert Sivertsen                                                                                            Ivar Olsen