Årsmøte 2020

Årsmøtet 2020

Det innkalles herved til årsmøte 2020 i NROF Salten.

Tid: Onsdag 26. mai kl. 19:00 2021
Sted: Elektronisk via Teams. På logging:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjVjNGU2MTgtNDIyZC00ODRkLWFkZWQtZTQ3MTdjYjEyOWQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225436c42b-19b4-4fe4-9d4b-b3ab409d6351%22%2c%22Oid%22%3a%22de08a21a-3696-4912-849b-81e35c7e2d70%22%7d

Saksliste:

*Konstituering
* Godkjenning innkalling
* Valg av møteleder
* Valg av referent
* Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll

* Årsberetning 2020
* Regnskap 2020
* Revisjonsberetning
* Aktiviteter sist år
* Innkomne forslag
* Aktivitetsplan 2021
* Budsjett 2021

* Valg
* Valg av styre
* Valg av revisor
* Valg av aktivitetskomite
* Valg av valgkomite

Frist til å melde inn saker er 19. mai 2021. Meldes til salten@nrof.no

For styret

Günther Meyer
Leder