Informasjon fra styret 26.April 2022

Tirsdag 26.april 2022 hadde NROF Helgeland styremøte.

Her ble følgende saker tatt opp.:

 

 

 

Møte ble avholdt i foreningens lokale i Kv 48 og 5 av styret møte. Nestleder delltok online og styremedlem og 1. varamedlem hadde frafall.

  • Sak 10/22 omhandlet deltagelse fra NROF  lokalt i div . aktiviteter og aktivitetsplanen ble gjennomgått.
  • Sak 11/22 Informasjon om framdrift ang digitale løsninger i vårt lokale.  Sekretæren orienterte og det gjenstår noe innkjøp og montering for å få til digitale møter.
  • Sak 12/22 Innspill ang. søk etter nye lokaler.  Her var det kommet inn ett forslag som ble diskutert.
  • Sak 13/22 Styregodtgjørelse.  Her vil styret diskutere event. regulering ved senere møte.
  • Sak 14/22 Referat.  Her ble det orientert om at eier av Gløsåsen skytebane har sagt opp avtalen om leie av banen. Likeledes at eier trekker seg fra skyteutvalget. Som nytt medlem er valgt inn lagets nestleder.Foreningen har mottatt retningslinjer fra FD vedrørende minnemarkering 8.mai.  Medlemsmøte avholdes 16.juni med ekstern foredragsholder.NROF avd Hlg har mottatt invitasjon til Dunkers dag den 45.-5. juli 2022 fra Umeå

 

 

SAJ