Nå gjelder det

av Jørn Buø, president i NROF

Regjeringen gav våren 2019 Forsvarssjefen (FSJ) et oppdrag om å utarbeide et fagmilitært råd (FMR). Det ble denne gang gitt relativt vide rammer og FSJ ble bedt å gi et skalertbart råd som møter den sikkerhetspolitiske situasjonen Norge befinner seg i.

Efter min oppfatning har FSJ 8. oktober i år besvart oppgaven på en pedagogisk og faglig fortjenestefull måte. Han bekrefter at den som besitter landet høyeste militære embede er den som er best egnet, og har de beste forutsetninger for å gi våre politikere en anbefaling om den fremtidige innretning av Forsvaret. Det er vel nettopp derfor regjeringen har utnevnt han som sin fremste rådgiver på dette området.

FSJ har også anmodet oss «forsvarsvenner» om å fremsnakke hans anbefalte «Alternativ A» som møter kraven i sikkerhetssituasjonen og dermed synliggjør hvorfor det nå er behov for en betydelig økt satsing på Forsvaret fra våre politikere.

Denne helgen deltok jeg på Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) utmerkede militærmaktseminar hvor FSJ representant og Forsvarsgrensjefene presenterte FMR og hva det innebærer for egen forsvarsgren.

Dette var meget troverdig, oppbyggelig og positivt. Det som gledet meg mest var at ALLE innlederne uten unntak fremsnakket sine kolleger og dermed bygget opp under FSJ anbefalte alternativ. Alternativ A møter behovene i en meget krevende sikkerhetssituasjon både i luften, til sjøs, lands og i Cyberdomentet.

FSJ anbefaling synliggjør og hensyntagen at vi som nasjon de facto er bak russernes fremste linjer hvis de utløser «Bastionsforsvaret».

Jeg oppfatter det som svært nødvendig og viktig at dette budskapet blir spredt utenfor «klubben for gjensidig beundring» som selv jeg som President i NROF må erkjenne at vi «Forsvarsvenner» ofte er.

Det som desverre kjennetegner mye av debatten om Forsvaret både i tradisjonelle – og sosiale media i vårt land er historier / eksempler om ulike forhold som ikke er på stell og / eller ikke fungerer. (Slike forhold er selvsagt alvorlig og må adresseres av de som har ansvar.)

Negativitet om Forsvarets og menneskene i organisasjonen sprer seg som «gresshopper i sverm» i de ulike kommentarfeltene – og det at innlegg som definitivt ikke er er tråd med Forsvarets kjerneverdier Respekt, Ansvar og Mot opplever jeg ikke tjener vår nasjons interesser.

I disse dager er vår imperative E-tjeneste gjenstand for dette som følge av bla. Frode Berg saken. Ingen er ufeilbarlige, men det er bare våre «venner» i Kreml som tjener på at det danner seg et bilde i vår egen befolking av at E-tjenesten ikke er en tvers gjennom profesjonell etterretningstjeneste på det høyeste nivå. Her mener jeg å ha en viss fagkunnskap som grunnlag for min ytring etter mine tre år som Forsvarsattaché i Moskva både hva gjelder vår egen tjeneste og de ærede kolleger  i FSB og GRU (som for øvrig er meget profesjonelle og respekterer profesjonelle motstandere).

Generelt tjener nedsnakking av Forsvaret kun de krefter som ikke vil oss vel.

Vi har slik jeg ser det en meget kompetent Forsvarsledelse når vi går inn 2020. Den har levert et faglig meget sterkt og svært underbygd råd om hvordan vi kan ivareta vår sikkerhet fremover. Skal vi og kommende generasjoner nyte den friheten vi har hatt siden 1945, og selv kunne forsette å forme vårt samfunn i tråd med våre verdier må det investeres betydelig slik FSJ anbefaler.

I vårt demokrati er det heldigvis de politikerene vi selv har valgt som bestemmer og slik sett velger hvilken risiko vi som nasjon skal ta. De har en svært krevende jobb foran seg i krysningspunktet mellom en rekke gode formål, og ikke minst økende velferdsbehov, og de krav som må prioriteres fremover. Det må vi ha stor respekt for. Riktig kunnskapsgrunnlag er viktig også for våre politikere når de i tillegg må ta hensyn til hva vi som velgere ønsker å prioritere samt mener. Her ligger «forsvarsvennenes» mulighet!

Jeg ønsker å støtte FSJ anbefalte alternativ – og det mener best gjøres ved å fremsnakke «Alternativ A» slik det er lagt frem, på alle steder og arenaer jeg har mulighet. Dette opplever jeg å kunne gjøre med forfedrenes, egen generasjon, barn og barnebarns velsignelse, integritet og esprit de corps, takk FSJ!

Herved utfordrer jeg alle dere Forsvarsvenner der ute til å gjøre det samme slik at kunnskap sprer seg som ringer i vannet. Grip muligheten til å bidra i konstruktive dialoger basert på den fremlagte skissen for slik å øke forståelsen for en betydelig styrking av Forsvaret – i tråd med FSJ alternativ A – er nødvendig når den nye Langtidsplanen blir vedtatt neste sommer!

Pro Patria – for alt vi er og alt vi har!

«Me må stelle oss slik at bødlar og ransmenn aldri kjem inn landet igjen» (sitat fra min morfar Olav O Nomeland mai 1945).