Møte i Nordisk Reserveofficerspresidium (NP)

NP er kontakts- og samarbeidsorgan for fire nordiske reservistforeninger, Hovedorganisationen for personel af reserven i Danmark (HPRD),  Suomen Reserviupseeriliitto – Finlands Reservofficersförbund (FROF),  Sveriges Reservofficerare (SVEROF) og Norsk Reservistforbund (NROF). NP møttes i Stockholm 15.-16. oktober 2022 med president i NROF, Jørn Buø i rollen som president/ordförande. Det var total 10 deltakere fra de nordiske land.

Hovedfokuset i møtet var blant annet finsk og svensk NATO medlemskap og hva det kan bety for reservistene. Videre ble det diskutert hvordan NP kunne bidra til å bedre utbyttet av CIOR møtene hvordan NP kan bli mer målrettet i sine møter, samt bidra til økt aktivitet for reservister i de nordiske land. På neste møte vil det blant annet fokuseres på rekruttering og utdanning av reservister, samt at det skal utarbeides en oversikt over aktiviteter i de ulike land som er åpne for reservister fra øvrige land. NP besluttet å ta kontakt med NORDEFCO COPA HR&E for å avtale et møte der NP kan orientere om reservistspørsmål og nordisk samarbeid i rammen av NP (Blant annet ift samarbeidet rundt støtte til militære deltakere i Nijmegen).

På bildet ses deltagerne på møtet, fra venstre mot høyre ser vi: Jesper Schneider (nestformann HPRD); Birger Kjer Hansen (generalsekretær for NP), Jørn Buø (president NROF og NP); Lars Bak (nestformann HPRD); Magnus Konradsson (ordförande SVEROF); Erik Gustavson (generalsekretær NROF); Peter Winroth (SVEROFs internasjonalt ansvarlige); Markus Lassheikki (ordförande FROF); Janne Kosonen (generalsekretær FROF); Jonas Stålhandske Palovaraa (SVEROF).