NROFs Landsmøte 22. august 2020

NROF gjennomførte et vellykket digitalt Landsmøte lørdag 22. august. Forbundsstyret og sekretariatet hadde på forhånd jobbet aktivt for å kunne gjennomføre LM digitalt, noe som medførte nødvendige tilpasninger til «normal» forretningsorden, og noen avvik i forhold til vedtektene for LM. Dette gjorde at det ble mulig å få gjennomført valg av nytt styre og at det ble vedtatt viktige saker for Forbundet.

President Jørn Buø, generalsekretær Erik Gustavson og assisterende generalsekretær Ståle Sandholt under Landsmøtet den 22. august.

Det deltok 42 delegater på møtet, med til sammen 63 stemmer.

Presidenten takket for tilliten fra Landsmøtet, og fokuserte i sitt innlegg på det arbeidet som NROF har gjort over tid for å bidra til utvikling av et reservistkonsept og økt forståelse for reservisten. Videre understreket han viktigheten av lokal aktivitet for å holde NROF levende og skape grunnlag for økt rekruttering. Det er viktig at vi klarer å øke deltakelsen på alle former for aktivitet.

I tillegg til gjennomgang av årsmeldinger, regnskap og budsjett, vedtok LM blant annet at kontingenten for 2021 -2022 holdes uendret. Videre ble det vedtatt at Forbundsstyret skal innarbeide et punkt om at avdelingene skal involveres før beslutning tas i saker som har stor inngripen for medlemmene og/eller avdelingene i neste utgave av «Håndboka,» som kommer ut i løpet av høsten 2020.

En viktig sak for Forbundet var diskusjonen rundt endring av vedtektene for medlemskap. Denne saken krevde noe mer behandling, og det ble besluttet å behandle saken på et ekstraordinært Landsmøte i uke 42, planlagt til den 13/10-20. Dette møtet vil også gjennomføres digitalt.

Valg var også et viktig punkt på agendaen. Gratulerer til alle som fikk Landsmøtets tillit til å inneha viktige verv de kommende 2 årene.

Avslutningsvis behandlet Landsmøtet Arbeidsprogrammet for perioden 2020-2022. Dette inneholder Forbundets visjon-hovedmål og delmål. Videre beskriver arbeidsprogrammet viktige satsningsområder i perioden. Arbeidsprogrammet er tilgjengelig på nrof.no.

Fullstendig protokoll etter Landsmøtet legges ut på nrof.no når den er underskrevet.

Jan Harald Thørud og Jon Rogstad fungerte som kontrollører under Landsmøtet.

 

Foredrag

Landsmøtene inneholder vanligvis eksterne foredragsholdere. Grunnet situasjonen i år var ikke dette gjennomførbart, men NROF har som tidligere publisert laget to videoer. Disse kan du se her:

HR-direktør i Forsvarsstaben, Tom Simonsen, snakker blant annet om langtidsplanen og reservister i sin tale til Landsmøtet

Generalmajor Odd-Harald Hagen, sjef FD IV, legger frem regjeringens forslag til ny langtidsplan for NROF.