NROFs Coin

NROF innførte i 2020 NROFs Coin for ekstraordinær innsats. Denne er ment å kunne tildeles medlemmer som stiller opp og gjør en innsats utover det man kan forvente. Coinen tildeles av NROFs president eller generalsekretær, basert på innstilling fra Forbundsstyret, sekretariat, lokalavdeling og/eller enkeltmedlemmer.

På grunn av korona-situasjonen har ikke Coinene kunne blitt delt ut personlig av president/generalsekretær eller stedfortreder til alle i 2020, noe som absolutt er ønskelig å få gjennomført når mulig.

Slik ser NROFs Coin ut.

Tildelinger i 2020

Bjarne Skollevoll, avd. Lister, ble tildelt Coin for det ansvaret han tok, og den innsatsen han gjorde for å bidra på best mulig måte i korona-krisen lokalt.

Halvor Ajer, avd. Oslo, Geir Birger Haug, avd. Haugaland, Rune Poortman, avd. Kongsberg, Rune Wilhelmsen, avd Sør-Gudbrandsdal og Egil Gulliksen, avd Oslo, ble tildelt Coin for den støtten de har ytt Forbundet over tid innen saker om skyting og idrett. De har alle stilt opp gang etter gang på egen fritid for å støtte planleggingen og gjennomføringen av kurs og aktiviteter i forbundet.  De har også bidratt aktivt i arbeidet med å utvikle reglementer og kursrekker.

Jon Rogstad, avd. Oslo, ble tildelt Coin for innsatsen han over mange år har gjort for Forbundet. Han har, i tillegg til å inneha flere verv i Forbundet, stilt opp når det har vært behov for det og gjort en innsats utover det som kan forventes.

Per Christian Jacobsen, avd. Salten, ble tildelt Coin basert på hans mangeårige engasjement i valgkomiteen.  Han har stått på for å bidra på best mulig måte til at de rette menneskene har påtatt seg verv i Forbundet.

Kåre Gulliksen, avd. Oslo, ble tildelt Coin for sin innsats i forbindelse med planleggingen og gjennomføringen av aktiviteter i Forbundet og i NROF avdeling Oslo. Videre er han alltid positiv og er ikke vond å be hvis Forbundet trenger hjelp eller støtte i forbindelse med aktiviteter. I tillegg til å være arrangør, representerer han også Forbundet på en god måte ved å delta i ulike aktiviteter.

Christian Berning Pedersen, avd. Haugaland, ble tildelt Coin for hans arbeid som en aktiv pådriver for idrett og skyting lokalt, der han oppleves som en særdeles blid og omgjengelig person. Han stiller opp når det er behov for det, både i egen avdeling, hos nabo-avdelinger og i hele regionen og har gjort en innsats utover det som kan forventes.

Viggo Hanssen, avd. Mandal og Svein Arne Jensen, avd. Helgeland, ble tildelt Coin for sin innsats for Forbundet gjennom mange år. De har blant annet gjennom sitt engasjement i Forbundsstyret bidratt med gode og konstruktive innspill for å utvikle NROF i riktig retning.

Jarle Christiansen, avd. Nedenes, ble tildelt Coin for hans innsats over mange år. Han har blant annet gjennom sitt empatiske, brede og aktive engasjement i forbundet over mange år bidratt spesielt innenfor sosiale og seremonielle aktiviteter på Sørlandet som har stor betydning for Forbundets omdømme og regional forsvarsvilje.