NROF kan bistå i korona-krisen

 

Oppdatert informasjon om virus-situasjonen finner du på nettsiden https://helsenorge.no/koronavirus.

 Vi er i en meget alvorlig krise som vi ennå ikke har sett utfallet og konsekvensene av.

Regjeringen har lansert de strengeste tiltakene Norge har hatt i fredstid. Forsvaret og Sivilforsvaret tilbyr en rekke kapasiteter for å bistå myndighetene.

NROF sentralt og lokalavdelingene følger lojalt opp myndighetenes til enhver tid gjeldende pålegg og føringer. Vi har kansellert all aktivitet for å bidra til å begrense spredning av smitten. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å stå sammen og følge anvisninger. Som reservister bør vi være gode forbilder i kriseforståelse og respekt for våre lovlige myndigheter. Dette er også viktig på sosiale media. «Tenk, Trykk, Skriv».

Jeg forventer at våre medlemmer er forbilder i ansvarlighet i tråd med Forsvarets og NROFs verdier, respekt- ansvar – mot.

Vi kan bistå

Vel vitende om at mange av våre medlemmer er en del av helsevesenet, politiet, sivilforsvaret, HV eller andre deler av Forsvaret, regner vi med at den kompetanse disse besitter er kjent og benyttes. Ut over dette oppfordrer vi medlemmene til å stille opp der de har kompetanse hvis det er behov for det, for eksempel innen kommunal kriseledelse og så videre.

Situasjonen kan etter hvert få et så stort omfang at det vil være behov for frivillig innsats og ressurser, ut over det som finnes i de etablerte strukturer.

Det er derfor fornuftig at NROFs avdelinger oppretter kontakt lokalt, for å tydeliggjøre hvilke ressurser våre medlemmer besitter og kan tilby. Det vil også være klokt av lokalavdelingene å være proaktive ved å ha oversikt over egne medlemmenes tilgjengelighet og kompetanse. Den situasjonen vi er oppe i kan ta tid og vi kan bidra til å sikre utholdenhet i kritiske sektorer. Forbundsledelsen vil være aktive i dialogen med sentrale myndigheter for å tilby kompetanse.

Avslutningsvis anmoder jeg alle medlemmer om å støtte helhjertet opp om de bestemmelser og forordninger myndighetene gir, og å påvirke egen organisasjon og medlemmene til det samme. Dette er en situasjon som krever dugnadsinnsats av alle, både enkeltpersoner og organisasjoner, og full oppslutning om myndighetens tiltak.

Dette er krevende tider med ekstraordinære tiltak. La oss bidra til at vi som nasjon kommer styrket ut av krisen,

Alt godt,

Jørn Buø

President