Møte med forsvarssjefen

Fredag 12. februar hadde NROF gleden av å møte Forsvarssjef Eirik Kristoffersen to ganger.

Først hadde President Jørn Buø og generalsekretær Erik Gustavson «office call» med FSJ hvor fokuset var reservister og reservistkonsept. Presidenten innledet med å takke for at FSJ tok seg tid til å møte NROF, og understreket NROFs vilje og evne til å bidra i utviklingen av et reservistkonsept og bedre utnyttelse av reservister. FSJ understreket på sin side fokuset på å videreutvikle Forsvaret slik at det er mest mulig likt organisert i fred, krise og krig hvor det «kun» er størrelsen som er forskjellig. Dette medfører bruk av reservister og at styrkestrukturen må fylles opp med personell, som vet hvor de er disponert og er utrustet, trenet og øvet. FSJ og presidenten diskuterte også viktigheten av å ta vare på frivilligheten og utnytte dette til beste for Forsvaret og samfunnet.

 

Deretter innledet FSJ helgens Forbundsstyremøte med en orientering for Forbundsstyret og deler av sekretariatet med påfølgende diskusjonsperiode. Her var han tydelig på at forsvarssjefens fagmilitære råd står seg, men at Langtidsplanen er et uttrykk for hvilken risiko politikerne er villige til å ta og hvor mye de er villige til å investere i Forsvaret. I implementering av planen har FSJ følgende prioriteter: verdier, beredskap, samvirke og utvikling. Siden mars 2020 har Forsvaret fokusert på å holde Forsvaret operativt, begrense smitten og støtte sivilsamfunnet. Videre i orienterte han om oppbygningen av styrkestrukturen som består av fast ansatte, vernepliktige inne til førstegangstjeneste, reservister i HV og reservister i resten av Forsvaret. For at Forsvaret skal lykkes med å få på plass styrkestrukturen er de avhengige av en langt tettere dialog med den enkelte reservist og oversikt over deres kompetanseutvikling etter endt tjeneste. Dette er noe FPVS jobber med å få på plass. Videre kom han ved flere eksempler for å belyse viktigheten av utvikling og at ikke «alt var mye bedre før».

Avslutningsvis oppfordret han NROF til fortsatt å bidra med innspill til hva som skal til for å få på plass ordninger som gjør at reservister ser det som attraktivt å være i styrkestrukturen, og hvordan dialogen med arbeidsgivere skal være.