God debatt om reservistspørsmål

Rundt 50 deltakere fulgte med på NROFs første digitale militærmaktseminar den 26. november. Temaet for kvelden var «Hvordan kan reservister bidra til å løse personellutfordringene, og samtidig bidra til økt operativ evne fremover?».

For å diskutere dette nærmere inviterte NROF tre innledere:

Brigader Gunn Elisabeth Håbjørg, sjef forsvarets personell- og vernepliktssenter, tidligere sjef TMBN, oberst Terje Bruøygard, nå sjef for planseksjonen ved FOH, og major Jon Wicklund, som har vært aktiv i forsvarsdebatten når det kommer til bruk av reservister for å øke ståtiden.

De tre innlederne fikk hver ti minutter til å presentere sine tanker om temaet før moderator, NROFs president Jørn Buø, styrte debatten for resten av det 90 minutter lange seminaret.


Wicklund, Bruøygard og Håbjørg utgjorde panelet under årets første Milmakt-gjennomføring.

Oberst Bruøygard trakk på sin erfaring fra USA, hvor han var studieleder ved US Marine Corps Command and Staff college.

– Noen sier at vi ikke kan ta med oss amerikanske forhold hjem, men noe må vi kunne lære. US marines har en aktiv reserve på 40 000 mann som trener en helg hver måned og to uker i året. De bygger opp avdelinger hvor en kan gjøre karriere i reserven. Ser vi på historien ser vi at alle seriøse militære aktører har en reserve. Den er nødvendig for å generere nye avdelinger, etterfylle eksisterende avdelinger og erstatte tap med trente og øvde mannskaper, var noe av Bruøygards budskap.

Wicklund argumenterte på sin side for at fleksible tilsettingsvilkår ville virke positivt for mange.

– Mangel på karrieremuligheter i Forsvaret, ønske om sivil utdanning eller familiestiftelse er blant grunner til at spesialister slutter. Hadde det vært mulig å kombinere sivile studier og et sivilt liv med en militær jobb, så ville det vel vært bedre for begge parter enn å slutte. Reservister kan løse oppgaver i både produksjons- og styrkestrukturen, mange har utdanning som kreves for å løse disse oppgavene. Det er viktig å få ned sluttraten for unge militære, sa majoren i sin innledning.

Brigader Håbjørg fokuserte på løsninger og fremsto fremtidsrettet når hun forklarte hvordan Forsvaret tenker og arbeider når det gjelder personellsituasjonen.

– Forsvaret jobber med et helhetlig konsept for reservister, noe som blant annet vil inneholde behov fra styrkesjefene, økonomi, kontrakter, planverk og fritaksordninger. Videre berørte hun viktigheten av en tett og god dialog mellom arbeidsgiver, reservist og Forsvaret i sin innledning.

Svært fornøyd

President Jørn Buø var svært fornøyd med seminaret og debatten.

– Det var interessant å høre våre dyktige innledere diskutere spørsmålene som kom, og forklare sine respektive synspunkter. Jeg tror at alle som logget seg på for seminaret fikk et godt utbytte, og jeg håper at neste seminar den 7. desember blir like vellykket, sier Buø.

Jørn Buø under seminaret.

 «Er vi forberedt på dagens og fremtidens trusler?»

Dette skal diskuteres den 7. desember fra klokken 17:00, også denne gang gjennomføres seminaret digitalt.

Til å hjelpe oss med å belyse noen av disse spørsmålene har vi fått med oss tre spennende innledere og en spennende moderator, Harald Høiback, som bør være kjent for de fleste gjennom sin deltakelse i forsvarsdebatten.

Tematikken belyses og debatteres av følgende panelister:

  • Generalmajor Inge Kampenes, sjef Cyberforsvaret -Har Norge tatt inn over seg at CYBER er et nytt domene?
  • Mikael Tofvesson, Enhetsleder ved Enheten för skydd mot informationspåverkan, hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Han vil snakke om påvirkningsoperasjoner i Sverige med et svensk perspektiv.
  • Oberstløytnant og professor Tormod Heier vil snakke om blant annet geopolitisk rivalisering og samfunnsmessig utvikling.

De som allerede har meldt seg på Milmaktseminaret vil motta en invitasjon til debatten den 7. desember. Har du ikke meldt din interesse, kan du sende en e-post til kommunikasjonsansvarlig NROF, Ole Kristian Haagenrud: ole.k.haagenrud@sekr-nrof.no innen den 4. desember for å melde deg på.

Invitasjonen sendes ut lørdag 5. desember til alle som har meldt sin interesse.