Givende samling i Brussel

Sist uke var NROF til stede under et givende Mid Winter Meeting 2020 hos CIOR og CIOMR i Brussel. Den norske delegasjonen bestod av president Jørn Buø (National Vice President i CIOR), generalsekretær i NROF Erik Gustavson (National Assistant Secretary General i CIOR) og redaktør i Pro Patria, Roy Thorvaldsen (Leder av Strategic Communications Committee). Leder av sanitetsutvalget i NROF, Johan Storm Munch deltok i møte i «The Interallied Confederation of Medical Reserve Officers» (CIOMR) MWM som gikk parallelt med CIOR MWM.

I tillegg til den norske delegasjonen var tidligere president i CIOR, Jon Erling Tenvik og tidligere president i CIOMR, Lasse Braaten til stede under møtet.

Den norske delegasjonen hadde også gleden av å få møte Terje Killi, Forsvarsråd i Norges delegasjon til NATO.

Fra venstre: Lasse Braaten, Jon Erling Tenvik, Erik Gustavson, Terje Killi, Jørn Buø og Roy Thorvaldsen.

NROF ser at vi i tiden fremover ønsker å satse mer på å få med yngre reservister i arbeidet i Young Reserve Officers Committee, og satser på deltakelse i forbindelse med sommerkongressen 2020. Videre har vi innledet kontakt med Interallied Confederation of Reserve Non-commissioned Officers (CISOR) for også å dekke OR dimensjonen blant reservistene. NROF ønsker en norsk representant som observatør på neste møte.

 

Det nordiske samarbeidet er tett og godt i rammen av CIOR/CIOMR rammen, noe som bidrar til gode og koordinerte innspill, sier generalsekretær Erik Gustavson.

Av viktige saker under møtet var blant diskusjonen rundt opprettelsen av en rådgiverstilling innenfor reservistspørsmål på OF4/OF5 nivå i SHAPE, hvor CIOR bidrar med innspill til stillingsbeskrivelse og fylling av stillingen. Videre vil Norge bidra på symposiet i forbindelse med sommerkongressen gjennom innlegget «The role of host Nation in a short warning scenario». NROF vil gå i dialog med Forsvaret vedrørende innspill/kvalitetssikring av innlegg. CIOR har også stort fokus på CYBER, og NROF vil gå i dialog med CYFOR for eventuelle bidrag inn i dette arbeidet. I perioden 02.-04. august 2020 gjennomfører CIOR en CIMIC-CIMEX med fokus på «Critical Infrastructure Failure: CIMIC in a Blackout Scenario» hvor det kan være mulig med norsk deltakelse.

Presse og informasjon

I komiteen for presse- og informasjon representeres NROF og Norge av Pro Patrias redaktør, Roy Thorvaldsen. I komiteen ble kommunikasjonsplanen som ble vedtatt i november iverksatt. Det ble vedtatt å forandre navn på informasjonsorganet til Komiteen for strategisk kommunikasjon – for å være mer i takt med tiden og bedre å reflektere aktiviteten slik den har utviklet seg under det nåværende presidentskapet.

Komiteen dekket som vanlig også CIOR-møtene for konføderasjonens nettsted og Facebook-side. En sentral del av kommunikasjonsplanen er å få frem alle de gode reservistprosjektene som foregår i medlemslandenes nasjonale forbund. På denne måten bidrar kommunikasjonsarbeidet til å få frem hvilken synergieffekt CIOR-samarbeidet har, ved utveksling av ideer og «best practices», samt å bli enige om foreslåtte samordnende standarder og formater.

Komitelederen møtte, sammen med CIOR-presidenten, stedfortredende assisterende generalsekretær for offentlig diplomati (Public Diplomacy) og lederen for strategisk kommunikasjon ved NATO-hovedkvarteret for å diskutere konkret samarbeid til gjensidig nytte.

Iverksettelse av ny kommunikasjonsplan ble forberedt, blant annet gjennom møter med lederne av CIORs øvrige komiteer for å bli enige om hvordan disse kan hjelpes i informasjonsarbeidet rundt sine respektive aktiviteter.

Sanitet i CIOMR

Nordisk Forum for Militærmedicin tester ut trykkammeret etter workshop i «Medicine in the underwater battlespace». Johan Storm Munch er her avbildet med sin svenske kollega C. Wetterberg.

Johan Storm Munch, leder av NROFs sanitetsutvalg, forteller at den medisinske delen av CIOR hadde et interessant program. Det startet med en workshop om «medicine in the underwater battlespace, hvor deltakerne ble oppdatert rundt hva som skjer med kroppen ved dykking og hvordan en kan arbeide med kroppen dersom noe går galt. Evakuering fra ubåt hadde et høyt fokus, og det ble gitt en innføring i historiske hendelser og en orientering om dagens beredskap.

Workshopen var et høydepunkt på kongressen. Det ble avsluttet med katastrofeøvelse hvor vi var markører og behandlere av personell på en skadet ubåt, hvor evakueringskapasiteten var begrenset, sier Munch.

Det var i tillegg flere interessante foredrag, blant annet presenterte nederlenderne sitt syn på CBRN-risiko. Flyktningeproblematikk og militærets plass her ble viet en hel dags diskusjon.