Forslag til endringer i forsvarsloven

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m (Forsvarsloven) er på nytt ute på høring. I høringsnotatet er hva Forsvarsdepartementet (FD) mener med reservister, inkludert hva aktiv reserve og innsatsreserve er, beskrevet. Videre inneholder det en beskrivelse av det rettslige grunnlaget for en reservistordning.

FD foreslår blant annet å lovfeste adgangen til å inngå kontrakt om tjenesteplikt med personer uten verneplikt og en utvidet tjenesteplikt for tjenestepliktige. Det foreslås videre å klargjøre at Forsvaret kan inngå kontrakt om tjenesteplikt med egne sivilt ansatte. Det ligger også et forslag inne om en ny godtgjøringsmodell, på linje med den Sivilforsvaret har innført, for reservister som kalles inn til tjeneste. FD foreslår også åremålstilsetting for områdesjefer.

Høringsfristen er 30.11.2021 og NROF vil også denne gangen gi sine innspill.

 

Vårt innspill vil bli publisert på nrof.no etter høringsfristens utløp.

 

Høringsnotatet finner du her (ekstern lenke).