Er vi forberedt på dagens og fremtidens trusler?

Temaet for webinaret den 7. desember bød på mange solide refleksjoner og informasjon om Norge faktisk er forberedt på dagens og fremtidens trusler.

Generalmajor Inge Kampenes, sjef Cyberforsvaret var første innleder, og ble introdusert av moderator Oberstløytnant Harald Høiback.

Han fokuserte naturlig nok på trusler mot Forsvaret i cyberdomenet, og slo tidlig fast at Norge ikke har fullt og helt tatt inn over seg truslene som kan komme gjennom cyber.

– Våre kommando- og kontrollfunksjoner er noe av det første en fiende vil forsøke å påvirke, og vi må kunne håndtere dette, sa Kampenes.

Han viste til en øvelse hvor øvelsesledelsen måtte «kaste tryllestøv» for at øvelsen skulle kunne fortsette på grunn av blant annet angrep gjennom den digitale sfæren som et bilde på hvor vi står per i dag.

Neste innleder var Mikael Tofvesson, Enhetsleder ved Enheten för skydd mot informationspåverkan, hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som tilsvarer det norske DSB. Han snakket om temaet fra et svensk perspektiv, og særlig rundt informasjonspåvirkning og desinformasjon.


Mikael Tofvesson under sin innledning.

– Vi hadde en idé i Sverige, om en «Evig fred». Den brast i 2014 med Russlands invadering av Krim, sa Tofvesson.

Dette utløste en ny opprustning i Sverige, og Sverige skal nå gjenopprette sitt gamle psykologiske Forsvar. Dette vil til en viss grad bygge på enheten Tofvesson nå leder, og være operasjonelt fra 2022, som for øvrig også er et valgår i Sverige.

Tofvesson var tydelig på at det pågikk påvirkningsoperasjoner i Sverige.

– De går eksempelvis på vårt samarbeid med NATO og vår håndtering av Covid-19, sa han, og fulgte opp med at flere land bruker informasjonspåvirkning ikke bare som en del av sin hybride krigføring, men også i konkurransen med andre nasjoner.

Sist ut var oberstløytnant og professor Tormod Heier. Han innledet med å konkludere at vi ikke er forberedt.

– Vi er for opptatte av å trene i våre nåværende linjer, og for dårlige på å trene når systemer og teknologien faller bort under kriser.

Han argumenterte videre med at våre IKT-ressurser vil være et high value target for en potensiell fiende, og noe av det aller første som vil bli slått ut.

– Vi er ikke gode nok til å operere i sorte hull som oppstår når dette forsvinner. Jeg tror det blir et kaos med ressurser som ikke finner hverandre, sa Heier med en klar referanse til etterspillet fra 22.juli.

Debatten varte i litt over 90 spennende minutter med svært mange interessante betraktninger. Kveldens webinar var det siste av to kveldsseanser som sammen utgjorde årets Milmaktseminar.

Du kan lese enda mer om årets Milmakt i Pro Patria nr 1 2021.