Langtidsplan for Forsvarssektoren 2021-2024

Personell er Forsvarets viktigste ressurs. Det er ingen hemmelighet at Forsvaret har hatt bemanningsutfordringer, noe som har gitt en høy merbelastning på gjenværende ansatte.

– Etter en rask gjennomgang av Langtidsplanen (LTP) er det vanskelig å se hvordan Regjeringen har tenkt å løse denne utfordringen, sier president i NROF Jørn Buø

Forsvarsministeren uttaler blant annet «Jeg har ingen problemer med å si at vi gjerne skulle øke mer på personell. Men det forutsetter at vi kan tilby utdanning til dem, og at vi har penger til å utstyre dem». (VG nett). Dette er det ikke vanskelig å være enig i, en styrkestruktur må bestå av personell med riktig kompetanse som er utrustet, trent og øvet i forhold til avdelingens operative krav. Spørsmålet er om Forsvarsdepartementet har gitt tilstrekkelig handlingsrom til Forsvarssjefen til å tenke alternativt for å øke den permanente bemanningen og fylle styrkestrukturen, inkludert personlig utrustning til alle. Skal vi få full effekt av investeringene som gjøres i materiell er vi nødt til å ha en styrkestruktur som står i forhold til investeringen

En økt bemanning, inkludert økt bruk av reservister, vil styrke Forsvarets reaksjonsevne, robusthet og utholdenhet, både nasjonalt og internasjonalt.  Videre vil det en økt bemanning, inkludert oppfylling av styrkestrukturen, også kunne være et verdifullt bidrag til økt samfunnssikkerhet.

NROF er glad for at Forsvarsdepartementet erkjenner at Forsvarets bemanningskonsepter må være et resultat av de operative kravene som stilles til styrkestrukturen. Det er derfor ønskelig at styrkestrukturen i større grad må være styrende for permanente bemanningen slik at den enkelte avdeling er i stand til å oppfylle de operative krav når det gjeller bemanning og kompetanse.

Slik NROF ser det er det fortsatt viktig at FD og Forsvaret tydeliggjør hva de legger i reservistbegrepet. Slik vi ser det er den aktive reserven den delen av styrkestrukturen som ikke er i tjeneste i Forsvaret til daglig.  Denne må utrustes, trenes og øves for å ha verdi. I tillegg finnes det reservister som ikke er disponert i styrkestrukturen. Disse kan, sammen med den aktive reserven, være en nyttig ressurs i å bygge robusthet og utholdenhet i Forsvarets struktur samt bidra under styrkeoppbygging og ved ekstraordinære hendelser i samfunnet forøvrig.

En Forutsetning for dette er at det utvikles et velfungerende reservistkonsept. Slik NROF ser det bør dette inkluderer bruk av kontrakter i nødvendig grad, tilpasset ståtid, tilpasset øving/trening, godtgjøringsmodell og et tilpasset system for innkalling.

– Det er gledelig at flere av disse momentene er berørt i LTP, og NROF bidrar gjerne sammen med Forsvaret for å utvikle dette, sier Buø.