Interessert i å bidra til utvikling av Forbundets aktiviteter?

NROF har fire utvalg nedsatt av Forbundsstyret som alle er rådgivende organ innen sine områder. Utvalgene støtter Forbundsstyret i sitt arbeid og bistår sekretariatet og avdelingene ved behov. I forbindelse med Landsmøte den 11-12. juni 2022 vil det bli valgt nytt Forbundsstyre og det vil da også være naturlig å se på sammensetning av utvalgene i etterkant av dette.

Alle medlemmer i NROF kan melde sin interesse for å delta i utvalgene. Medlemmene i utvalgene oppnevnes av Forbundsstyret, etter anbefaling fra de respektive miljøene i samarbeid med NROFs sekretariat. Medlemmene i utvalgene oppnevnes for samme periode som FS, men med tiltredelse 1. desember.

Sekretariatet oppfordrer medlemmer i NROF som er interessert i å bidra i ett av utvalgene (beskrevet nedenfor) til å ta kontakt på post@sekr-nrof.no med en kort begrunnelse/motivasjon. Deltakelse i utvalgene forutsetter at en har:
• Faglig kunnskap og interesse for å opprettholde et tilbud for reservister.
• Organisatorisk erfaring/kunnskap
• Tid til å bidra i tråd med hva som kreves
• God arbeidskapasitet og «stå-på-vilje»
• Et ønske om å synliggjøre og videreutvikle NROF

Oversikt over utvalgene

Feltsportutvalget

Feltsport bidrar til å bibeholde militære ferdigheter og er en viktig del av militær kultur og tradisjon.
Feltsportsutvalget (FSU) er Forbundets rådgivende organ for all idrettslig aktivitet. I tillegg til å støtte FS i sitt arbeid bistår FSU sekretariatet og avdelingene ved gjennomføringen av sentrale arrangementer og mesterskap ved behov. Feltsportsutvalget utarbeider i samarbeid med sekretariatet plan for sentrale og regionale arrangementer og mesterskap.

Skyteutvalget

Skyting er en grunnleggende kompetanse for militært personell og en viktig del av militær tradisjon og kultur.
Skytteutvalget (SU) er Forbundets rådgivende organ for all skyteaktivitet. I tillegg til å støtte FS i sitt arbeid bistår SU sekretariatet og avdelingene ved gjennomføringen av sentrale arrangementer og mesterskap ved behov. Skyteutvalget utarbeider i samarbeid med sekretariatet plan for sentrale og regionale arrangementer og mesterskap.

Sanitetsutvalget

Sanitet er et av de fagområdene i Forsvaret som har størst innslag av reservister. Dette gjør sanitet til et viktig fagområde for NROF og sanitetspersonell til en viktig gruppe for Forbundet.
Sanitetsutvalget (SAN UTV) er Forbundets rådgivende organ for all sanitet. I tillegg til å støtte FS i sitt arbeid bistår SAN UTV sekretariatet og avdelingene med gjennomføringen av sentrale arrangementer ved behov. Sanitetsutvalget utarbeider i samarbeid med sekretariatet plan for sentrale og regionale arrangementer.

Militærfaglig kompetanseutvalget

NROF er opptatt av å bidra til å fremme forståelsen for reservistene og reservistspørsmål. Videre er Forbundet opptatt av at medlemmene har god forståelse for, og kan opptre som gode ambassadører for, Forsvaret og derigjennom bidra til å forankre forsvarsviljen.
Det militærfaglige kompetanseutvalget er Forbundets rådgivende organ innen militærfaglig kompetanse og bistår FS, sekretariatet og avdelingene i å bidra i den forsvars- og sikkerhetspolitiske debatten med et spesielt fokus på reservister. (Bidra i innspill til høringer, artikler, kronikker – utarbeidelse av egne rapporter, seminarer mm)