Forsvarsbudsjettet for 2022

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2022 å øke forsvarsbudsjettet med 4,3 milliarder kroner, en økning på 6,6 prosent sammenlignet med saldert budsjett for 2021. Korrigert for pris- og lønnskompensasjon er økningen på om lag 3,6 prosent.

NROF registrerer at det er budsjettert med en reduksjon på om lag 13 millioner kroner i støtten til frivillige organisasjoner, uten at det er klart hvordan dette vil slå ut for NROF sitt vedkommende. Samtidig oppgis det at Forsvarsdepartementet ønsker å stimulere til at samfunnet bidrar til og støtter opp om Forsvarets mål og virksomhet, samt bidrar til økt kunnskap om, og forståelse for, norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

NROF bidrar til Forsvarsdepartementets målsetting gjennom et variert tilbud innen både informasjon og aktiviteter til reservistene gjennom året.

– Støtten fra Forsvarsdepartementet er viktig for vår virksomhet og det er derfor viktig at flest mulig om våre medlemmer slutter opp om våre aktiviteter, samt engasjerer seg i forsvarsdebatten, sier president Jørn Buø

Personell er Forsvarets viktigste ressurs. Forsvaret skal i større grad benytte reservister der det kan bidra til økt tilgjengelighet, robusthet eller utholdenhet. Forsvaret har fått i oppdrag å videreutvikle et personellkonsept basert på mer aktiv bruk av reservister for å styrke den operative evnen i krise og væpnet konflikt. Arbeidet med å innføre en ny godtgjøringsmodell for reservister fortsetter i 2022.

– NROF har over tid har ment at en riktig bruk av reservister vil være en kosteffektiv måte å styrke Forsvarets robusthet og utholdenhet, både i sikkerhetspolitiske kriser og andre kriser i en bred og aktiv totalforsvarssammenheng. NROF ser derfor frem til å bidra aktivt i arbeidet i utvikling av et fungerende reservistkonsept, sier Buø.

Her kan du lese regjeringens pressemelding om Forsvarsbudsjettet.