Forsvarsbudsjettet 2024

I dag ble Forsvarsbudsjettet for 2024 offentlig.

Uten å ha analysert dette inngående, er det gledelig å se at Forsvarsbudsjettet styrkes, selv om situasjonen tilsier at det burde vært ytterligere styrket. Det er fortsatt behov for høyere kriseforståelse i Norge.

Videre er det godt å se at reservist begrepet benyttes gjennomgående, og at det vektlegges å jobbe for en mer aktiv bruk av reservister.

-NROF har forventinger til at dette  videreføres i arbeidet med ny LTP, og at gjennomføringsevnen i Forsvarssektoren styrkes, sier president Jørn Buø.

Regjeringen foreslår 70,7 millioner kroner i tilskudd til frivillige organisasjoner som støtter opp under Forsvarets formål og som bidrar til økt kunnskap om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Det er en økning på mer enn fire millioner kroner fra 2023.

– Bred folkelig deltakelse og debatt om forsvarspolitiske spørsmål er avgjørende for en demokratisk forankring når vi skal bygge Forsvaret for fremtiden. Organisasjonenes arbeid er med på å skape oppslutning om og forståelse for Forsvarets virksomhet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), noe NROF er glad for at blir nevnt eksplisitt.