FFI om fremtidens Heimevern

Forsvarets forskningsinstitutt har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet og Heimevernsstaben studert hvilke innretning Heimevernet bør ha i fremtiden innenfor fire ambisjonsnivåer.

Resultatene fra FFI-prosjektet er ikke en beslutning/anbefaling, men kan være et grunnlag for Forsvarsdepartementet og Forsvarssjefen i arbeidet med den neste langtidsplanen for forsvarssektoren. Rapporten vektlegger, på linje med det NROF har vektlagt over tid, at mobiliserbare reservestyrker som kan kalles inn ved uventede, omfattende og langvarige hendelser er kosteffektivt.

De som ønsker mer informasjon oppfordres til å lese rapporten «Viten» som FFI har publisert her (ekstern lenke)

Hovedbilde: Sjef Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen, under et besøk på lagførerkurset ved det daværende Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS), nå Heimevernets våpenskole.