Endring i Forsvarsloven – Prop. 134 L (2021–2022)

Prop. 134 L (2021–2022) – Endringer i forsvarsloven (utvidet adgang til å inngå kontrakt om tjenesteplikt mv.)

Regjeringen har kommet med en proposisjon til Stortinget (lovvedtak), Prop. 134 L(2021-2022),  som skal bidra til å legge bedre til rette for en utvidet bruk av reservister, samtidig som den bidrar til klargjøring av viktige begreper relatert til reservister.

Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) ga innspill i både 2020 og 2021 til høringsdokumentet, hvor vi blant annet vektla viktigheten av å få på plass ordninger som gjør at reservister inngår som en naturlig del av hele Forsvaret, og ikke bare i HV.

NROF var fornøyd med at høringsnotatet beskrev et reservistkonsept og anså dette som et godt grunnlag for videre utvikling i regi av Forsvaret, inkludert et konsept for arbeidsgiverdialog. Det er spesielt gledelig å se at det legges opp til en utvidet bruk av reservister for å løse ulike oppdrag, inkludert bruk av reservister i produksjonsstrukturen.

– Å ha reservister på kontrakt vil gi Forsvaret økt fleksibilitet og forutsigbarhet til å planlegge og skalere egen innsats for å ivareta Norges sikkerhet, skriver forsvarsminister Bjørn Arild Gram i et debattinnlegg på Forsvarets forum

Regjeringen beskriver proposisjonen på egne nettsider med at den foreslår en utvidet adgang for Forsvaret til å inngå kontrakt om tjenesteplikt med personer uten verneplikt, og om utvidet tjenesteplikt for vernepliktige. Videre foreslås det å tydeliggjøre at Forsvarsdepartementet og underliggende etater kan inngå kontrakt om tjenesteplikt med sivil tilsatte i virksomheten. Det foreslås også at områdesjefer i Heimevernet kan tilsettes på åremål.

– Vi ønsker å gi reservistene mest mulig forutsigbarhet gjennom å tydeliggjøre deres rettslige status. Forsvaret er helt avhengig av reservister for å kunne utføre sine oppgaver i krise og krig. Reservistene representerer på mange måter befolkningens forsvarsvilje.

Akkurat i disse dager kan vi se betydningen av slik forsvarsvilje når vi ser hvordan den ukrainske befolkningen støtter opp om forsvaret av landet sitt. Også i Norge vil reservistenes bidrag til forsvaret av landet være uvurderlig, skriver forsvarsministeren i sitt innlegg på Forsvarets Forum.

 

Hele dokumentet kan du lese på regjeringens nettsider