Debatter fra Arendalsuka

NROF var i år medarrangør på to arrangementer under Arendalsuka. Disse kan du se i opptak her.

 

LANGTIDSPLANEN FOR FORSVARET. KONSEKVENSER OG VEIEN VIDERE. Forsvarskommisjonen, FFIs forsvarsanalyse 2023 og forsvarssjefens fagmilitære råd, danner viktige grunnlag for regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret og budsjettutviklingen fra 2025. Men kommisjonen krever umiddelbare tiltak. Hvordan reflekteres dette i forsvarsbudsjettet for 2024?

Medvirkende:
Bjørn Arild Gram, forsvarsminister, Regjeringen
Hårek Elvenes, stortingsrepresentant H, Utenriks- og forsvarskomiteen
Christian Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant FRP, Utenriks- og forsvarskomiteen
Åsmund Aukrust, stortingsrepresentant AP, Utenriks- og forsvarskomiteen
Arne Bård Dalhaug, president (gen.lt (P), Norges Forsvarsforening
Kjell Inge Bjerga, direktør, Institutt for Forsvarsstudier

 

Forsvarskommisjonen påpeker blant annet at «Forsvarssektoren, og spesielt Forsvaret, har en bemanning som er lav i fredstid, og som vil være utilstrekkelig i krise og krig. Dette gjør Forsvaret sårbart i den lavere enden av konfliktskalaen. Og det gir lav utholdenhet i den øverste delen av skalaen» Dette er resultat av en utvikling som har gått over tid, hvor fokuset i for liten grad har vært på å ha en robust nok bemanning i fredstid til daglige operasjoner sammen med et manglende fokus på bruken av reservister for å øke utholdenheten i hele konfliktskalaen, Hovedelementer i debatten vil dreie seg om hvordan Forsvaret skal møte og respondere på denne utfordringen.

Den er allerede gjeldende og kommer til å bli mer og mer aktuell i årene som kommer da Forsvaret skal øke i størrelse. Et aspekt innen problemstillingen er tilgang på personell/kompetanse i samfunnet som helhet, både i fred, krise og krig. Det er/blir en konkurranse om personellet på tvers av alle bransjer inkludert sivilt næringsliv, samt at antallet som fritas/bør fritas for disponering i Forsvaret på grunn av at de har andre kritiske funksjoner i samfunnet øker. Hvordan skal Forsvaret evne å beholde det personellet de har og samtidig rekruttere nytt personell, samt bygge en tilstrekkelig robust struktur for krise og krig?