– Flere reservister styrker Forsvaret og sprer forsvarsvilje

Hvordan skal forsvarsviljen opprettholdes når en uforholdsmessig liten andel av befolkningen har befatning med Forsvaret? Spørsmålet stilles av Høyres Haarek Elvenes. Han ber Forsvarskommisjonen svare på spørsmålet. Selv mener han at en utvidet reservistordning kan være et svar.

Ifølge opplysninger fra Forsvaret var bare en sjettedel av årskullet inne til førstegangstjeneste i 2021. Med dagens struktur mener Elvenes det er plass til mange flere enn de omtrent 10.000 vernepliktige dette representerer.

Han viser til det mobiliseringsforsvaret vi hadde tidligere, og som vi har forlatt. Da avtjente størstedelen av den mannlige befolkningen verneplikt og sto i rullene til de var omtrent 45 år. Da var Forsvaret en etat som var godt kjent blant norske borgere.

I KONTRAST TIL GRUNNLOVEN
Elvenes vil ikke tilbake til det gamle mobiliseringsforsvaret, men mener mye av tanken bak dette er relevant i dag. Omleggingen av Forsvaret var helt nødvendig, sier han til Forsvarsforeningen. Men slik det er i dag står antall vernepliktige i sterk kontrast til Grunnlovens paragraf 119; «Enhver statens borger er i sin alminnelighet like forpliktet til i en viss tid å verne om sitt fedreland».

Elvenes mener Forsvarskommisjonen må påta seg å gi noen svar på hvordan forsvarsviljen kan opprettholdes, en problemstilling som er aktualisert etter Russlands invasjon i Ukraina 24 februar.

Hårek Elvenes, Høyre,

OPERATIVE BEHOV
Selv er han av den oppfatning at en utvidet reservistordning kan være en løsning, noe som kan begrunnes i operative behov.

-Nye og lette avdelinger som samvirker med tyngre avdelinger vil kreve flere soldater, som etter endt førstegangstjeneste inngår i en aktiv reserve, sier Haarek Elvenes.

Generalsekretæren i NROF, Erik Gustavson, er enig i at det er viktig å se på hvordan økt bruk av reservister kan bidra til å øke utholdenheten og bidra til å opprette nye avdelinger på en kosteffektiv måte med et høyt innslag av reservister, både nye kapasiteter og for å forsterke eksisterende kapasiteter.

MENINGSFULLE OPPGAVER
– Økt bruk av, og fokus på, reservister kan på en kosteffektiv måte bidra til at flere får et forhold til Forsvaret, sier han til Norges Forsvarsforening.

Reservister som ivaretas på en god måte gjennom meningsfulle oppgaver, god personlig utrustning, effektiv trening og øving vil være gode ambassadører for Forsvaret og forsvarssaken. Dette vil bidra til økt engasjement rundt forsvars- og sikkerhetspolitikk og økt forsvarsvilje, ifølge Gustavson.

MERKESAKER
Haarek Elvenes har også andre merkesaker han ønsker Forsvarskommisjonen skal befatte seg med.

Han mener kommisjonen må vurdere behovet for å styrke kystforsvaret, og drøfte balansen mellom en havgående marine og en kystnær marine.

– Cybertrusselen er også en kompleks og sektoroverskridende utfordring som både Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen må gripe fatt i, sier Elvenes  i et intervju med Norges Forsvarsforening.