ÅRSMØTE 2019 – Protokoll

Årsmøte i NROF Ålesund og omegn

  1. mars 2019 kl. 1830 på Veteransenteret.

Til stede:  10 medlemmer og 2 gjester.

 

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
  2. Valg av ordstyrer og referent.
  3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
  4. Godkjenning av årsmelding.
  5. Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning.
  6. Årsmøtesaker fremmet av styret eller medlemmer.
  7. Valg i h.h.t. vedtektene og valgkomiteens forslag legges frem.

 

Sak 1:  Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 2:  Valg av ordstyrer:  Kjetil Hagen

Valg av referent:    Harald Barstad

Sak 3:  Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen:  Leif Arve Helland og Lars Rindal.

Sak 4:  Godkjenning av årsmelding: Formannen leste årsberetningen som ble godkjent uten merknader.

Sak 5:  Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning.

Regnskapet ble godkjent uten merknader.

Formannen leste revisors beretning.

Den ble godkjent uten merknader.

Styret erklærte seg ansvarsfri.

Sak 6:  Det har ikke kommet inn saker til behandling fra styret eller medlemmer.

Sak 7:  Valg i h.h.t. vedtektene og valgkomiteens forslag ble lagt frem av Helge Huse.

Til formann for 1 år ble valgt kaptein Kjetil Hagen

Til styremedlemmer for 2 år ble valgt fenrik Torgeir Hjellen og sersjant Christopher Støhle.

Til varamedlem for 2 år ble valgt sersjant Kenneth Furnes-Rødsand.

Til valgkomite for 1 år ble valgt orlogskaptein Helge Huse, løytnant Nils Espen Lilleheim og løytnant Ståle Evald Ræstad.

Til revisor for 1 år ble valgt major Svein Rune Johannessen.

Utsending til NROF’s formannskonferanse 2019 er formann Kjetil Hagen.

 

Formannen erklærte årsmøtet for avsluttet og takket for tilliten for seg og det nye styret.

Referent:  Harald Barstad (s)

Leif Arve Helland (s)              Lars Rindal (s)