«De fleste veteraner har opparbeidet seg en solid mental kjernemuskelatur»

Ordene tilhører sersjantmajor Jørg Lian, han har lang erfaring fra utenlandsoperasjoner rundt om i verden. Han gjestet Gjøvik 3. april der holdt foredrag for et femtitalls tilhørere i Eureka-auditoriet. «Veteranhistorier kan ikke sammenlignes, hver og en har noe unikt ved seg», sa han videre.

Jørg Lian er en av Norges høyest dekorerte nålevende soldater. Hans erfaringer fra internasjonale operasjoner i Libanon, på Balkan og i Afghanistan gjør ham til en særdeles stor menneskelig ressurs for det norske forsvaret. I sitt foredrag kom han inn på de forskjellige avdelingene han hadde vært tilknyttet og mange av de militære skolene/kursene han hadde gått på her i landet og utenlands. Lian framhevet nettopp denne varierte og brede kompetansen og erfaringen som et av sine fortrinn.

I foredraget møter vi en gjennomprofesjonell soldat med en sterk bevissthet på detaljer og en sterk grad av refleksjon rundt sine handlinger. Hva har jeg vært med på? Hvorfor gjorde jeg akkurat dette? Kunne jeg gjort dette annerledes? Dette er spørsmål han kom tilbake til gjennom hele foredraget.

Utdanning, trening og drill

Han snakket om betydningen av utdanning, trening og drill for å skape en trygg soldat. Lian ble for flere år siden bevisstgjort en enkel måte å visualisere trinnvis modell for læring som skaper nødvendig trygghet, og han har siden vært en ambassadør for modellen.

1.     Jeg gjør, du ser på
2.     Jeg gjør, du hjelper til
3.     Du gjør, jeg hjelper til
4.     Du gjør, jeg ser på

Ved å benytte denne modellen gjennom all utdanning og trening etableres det et sett av grunnleggende ferdigheter hos soldaten. Gjennom en solid basis og med riktig trening skapes det nødvendige overskuddet soldaten må ha for å takle det ukjente i skarpe situasjoner.

 

Respekt, ansvar og mot

En soldat er med og tar ansvar for nasjonens sikkerhet på vegne av folket. Når samfunnet blir utsatt for krise eller krig, tar soldaten ekstraordinært ansvar og tar et steg frem i kaoset som råder. «Marching to the Sound of Gunfire» som det heter på engelsk etter tittelen på boka til Patrick Delaforce fra 1996. Idealistisk sett gjør soldaten dette for «Konge, Fedreland og Flaggets heder», men når dagen kommer, er det ansvaret og respekten for sine medsoldater som driver soldaten frem. Soldaten kan da utføre handlinger som senere blir omtalt som utført med stort og uselvisk mot. Respekt, ansvar og mot er Forsvarets kjerneverdier, og de står alle sentrale i Lians liv. Du må respektere og stole på dine medsoldater og vite at de tar minst like stort ansvar for oppgaven som du vil gjøre. Tilliten jeg føler rundt at min makker tar ansvar for og gjør sin del og at vi begge er godt trenet og utdannet, gjør at jeg er trygg i rollen som soldat.

Våre veteraner har alle betalt Norges krigsforsikring ved at de har tatt ansvar og bidratt på vegne av nasjonen i internasjonale operasjoner. De fleste veteraner har med denne erfaringen opparbeidet seg en solid mental kjernemuskelatur som gjør at de tåler påkjenninger bedre enn mange. Dette bør være attraktivt for en arbeidsgiver og for samfunnet. Norges bidrag i internasjonale operasjoner er med på å sikre at våre militære samarbeidspartnere vil komme oss til unnsetning om det skulle bli nødvendig.

Om valgene som en soldat i ytterste konsekvens må ta, anskueliggjør Lian dette med følgende tankerekke. «Jeg som soldat med demokrati og menneskeverd som ballast agerer ikke, men jeg re-agerer på motstanderens handlinger som går mot våre verdier. Motstanderen må da ta konsekvensene av sine handlinger.»

Lian ga uttrykk fra stor tilfredshet ved at befalsskoleelever nå ved uteksaminering får overlevert «Plakaten på veggen» eller: «Direktiver for militære befalingsmenn og militære sjefer ved væpnet angrep på Norge» som den egentlig heter. Forsvarets Befalsskole fokuserer på dette ansvaret for militære ledere i den nye utdanningsmodellen. Dette gjør noe med mental beredskap, sier Lian.

 

Samfunnet «forstyrres» av terror

Selvsagt berørte Lian dagens store trussel, nemlig terroren. Terroren «forstyrrer» samfunnet, det gjorde den 11. september 2001 i USA og 22. juli 2011 i Oslo og på Utøya – og alle de andre stedene der terroren har slått til. I Norge lever vi i et samfunn preget av tillit og stabilitet, våre liv er stort sett forutsigbare i et kort perspektiv. Ute i verden, der stabiliteten er fraværende, kan menneske ikke si hva det vil, være glad i hvem det vil, jobbe med det de vil eller nyte godt av alle de andre godene vi som nordmenn kanskje litt for lett tar for gitt. I denne sammenhengen er Jørg Lians bidrag viktige lokalt.

 

Det nye spesialistkorpset

Jørg Lian tilhører det nye spesialistkorpset. Forsvaret har sett til andre NATO-land som blandt annet Nederland og USA, for å omstrukturere sitt profesjonelle personell. Hensikt er å gi både offiseren og spesialisten mulighet til en livslang karriere og på den måten beholde og anerkjenne kompetanse og erfaring. Offiseren skal nå få fokusere på å være offiser og planlegge, lede og gjennomføre operasjoner, mens spesialistene skal få bli god på sitt fag i en livslang karriere og være verktøyet for en vellykket operasjon. Lian med sin erfaring innehar den øverste graden for spesialister, sersjantmajor.

 

De frammøtte ga Jørg Lian en velfortjent takk gjennom sin lange applaus og leder i NVIO, Gunnar Andreas Haugliens takketale. Arrangører for tilstellingen var NROF avd. Vestoppland, NVIO avd. Gjøvik og Toten og FSF avd. Vestoppland.