Vedtekter NROF avd. Hedemarken

Vedtekter for NROF avdeling Hedemarken  (Vedtatt på årsmøtet 2021)

 

NROF avdeling Hedemarken er en avdeling i Norske Reserveoffisers Forbund, for medlemmer av NROF i henhold til NROFs vedtekter § 4, normalt bosatt i Hamar og nærliggende kommuner. Avdelingens vedtekter skal, sammen med NROFs vedtekter, danne grunnlaget for avdelingens drift.

 

§ 1 Formål

1. Avdelingen skal arbeide for å:

a. Samle medlemmene for å styrke Norges forsvar og fremme forsvarsviljen i det norske samfunn.

b. Ivareta medlemmenes totalkompetanse for videre tjeneste i Forsvarets organisasjon og totalforsvaret.

c. Bedre internasjonalt samarbeid mellom medlemmene og medlemmer i tilsvarende organisasjoner i andre land.

 

§ 2 Organisasjon

1. Avdelingens høyeste myndighet er Årsmøtet.

2. Avdelingens daglige drift ledes av et styre med leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlemmer og vararepresentanter.

3.

a. For planlegging og gjennomføring av skyteaktiviteter velges en ansvarlig skyteleder med kompetanse i henhold til NROFs skytereglement.

b. I tillegg nedsetter styret et skyte-/våpenutvalg som ledes av skyteleder. Utvalget behandler spørsmål vedrørende aktivitet med våpen og erverv av våpen. Utvalget fører ammunisjonsregnskap og oversikt over avdelingens egne våpen/våpendeler og våpen/våpendeler som er utlånt fra Forsvaret. Styret kan gi nærmere retningslinjer for utvalgets oppgaver.

4. Styret kan oppnevne andre utvalg, grupper eller personer til å ivareta oppgaver som for eksempel feltidrett, verving osv., foruten ad hoc grupper til spesielle oppgaver.

5. Styret kan inngå samarbeid med andre forsvarsrelaterte foreninger dersom dette bidrar til å nå avdelingens formål.

 

§ 3 Medlemskap

1. Medlem av avdelingen er normalt medlem av Norske Reserveoffisers Forbund som er bosatt i det distriktet avdelingen dekker, og som ikke har valgt å tilhøre en annen avdeling.

2. Om medlemskap, innmelding, utmelding og eksklusjon vises til NROFs vedtekter.

 

§ 4 Årsmøte

1. Ordinært årsmøte holdes innen 15. mars det påfølgende år.

2. Innkalling til årsmøtet og sakslisten kunngjøres for medlemmene minst 14 dager før møtet.

3. Dersom et medlem ønsker å ta opp en sak som ikke er oppført i innkallingen, må saken være styret i hende minst en uke før årsmøtet.

4. Årsmøtet skal behandle følgende saker:

a. Åpning – Godkjenning av innkalling og agenda

b. Valg av møteleder og to medlemmer til å underskrive protokoll

c. Årsberetning NROF avd Hedemarken

d. Regnskap siste driftsår – budsjett kommende driftsår – revisjonsberetning

e. Ammunisjonsregnskap

f. Tentativ aktivitetsplan inkl arbeidsplan for styret kommende driftsår

g. Innmeldte saker

h. Valg av:

i. Styre i henhold til § 2.2.

Leder velges for ett år, de øvrige styremedlemmer og varamedlemmer for to år. Det tilstrebes at halvparten er på valg det enkelte år.

ii. Revisor for ett år.

iii. Valgkomité for ett år.

iv. På årsmøter i forkant av NROFs Landsmøte, representanter til dette i henhold til NROFs vedtekter.

v. Representanter til andre samarbeidsfora som for eksempel kontaktutvalg, militære samfunn etc.

5. Alle avstemninger avgjøres ved simpelt flertall, bortsett fra vedtektsendringer, som avgjøres ved 2/3 flertall. Alle medlemmer som er til stede og har betalt kontingent har stemmerett. Støttemedlemmer har ikke stemmerett. Fullmakter godtas ikke. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

6. Det føres protokoll over Årsmøtets forhandlinger. Protokollen undertegnes i henhold til § 4.4.a.

7.

a. Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig eller minst 1/3 av de betalende medlemmene krever det.

b. Ekstraordinært årsmøte innkalles med samme frist og på samme måte som ordinært årsmøte og kan kun behandle saker som er angitt i innkallingen.

 

§ 5 Styret

1. Styret er beslutningsdyktig når lederen eller nestleder og minst 2 andre styremedlemmer eller vararepresentanter er til stede.

2. Styret skal:

a. Lede avdelingens virksomhet i overensstemmelse med avdelingens, NROFs vedtekter og andre styringsdokumenter.

b. Behandle og fremme saker, gi uttalelser, oppnevne utvalg og komiteer ved behov.

c. Rekruttere nye medlemmer til avdelingen/Forbundet.

d. Sørge for informasjons- og kontaktvirksomhet til medlemmer, militære enheter, arrangere møter, samlinger, skyting, feltsportarrangementer og sosialt samvær i den utstrekning forholdene ligger til rette for det. e.

e. I egen regi, og/eller i samarbeid med andre, arrangere møter, samlinger, skyting, feltsport, sosialt samvær, etc., i den utstrekning forholdene ligger til rette for det.

3. Styret treffer beslutninger ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

4. Styret fører protokoll over sine møter. Protokollen underskrives av tilstedeværende styremedlemmer. Protokollen skal godkjennes på det påfølgende styremøte.

 

§ 6 Økonomi

1. NROFs Landsmøte fastsetter kontingenten. Medlemmenes kontingent betales direkte til NROF.

2. Avdelingens virksomhet finansieres ved en refusjon av den innbetalte kontingent. Refusjonsbeløpets størrelse pr. medlem fastsettes av Landsmøtet.

3. Avdelingens årsmøte kan fastsette en tilleggskontingent til egen avdeling. NROF sentralt kan ikke gjøre krav på andel av slik tilleggskontingent, eller av andre inntekter, eller av andre midler, eiendeler eller utstyr som avdelingen måtte skaffe seg, dersom disse ikke er regulert av lovverk og forskrifter.

4. Regnskap følger kalenderåret og føres i henhold til god regnskapsskikk og oppsett for regnskap. Regnskapet revideres.

 

§ 7 Forholdet til NROF

1. For å bli gyldige må vedtektene godkjennes av NROFs Forbundsstyre. Ingen endring eller tilføyelse i vedtektene blir gyldige for de er godkjent av Forbundsstyret.

2. Avdelingen skal sende inn dokumentasjon som angitt i NROFs vedtekter til sekretariatet innen den frist som vedtektene angir.

3. Styret holder NROFs sekretariat best mulig informert om avdelingens drift.

§ 8 Vedtektsendringer

1. Forslag til endringer skal kunngjøres for medlemmene sammen med innkalling til Årsmøtet.

2. Vedtektsendringer, bortsett fra § 9, kan foretas av Årsmøtet med minst 2/3 flertall.

§ 9 Oppløsning

1. Avdelingen kan bare oppløses etter vedtak på Årsmøtet med 2/3 av de avgitte stemmer. Forslag til oppløsning kunngjøres for medlemmene sammen med innkallingen til møtet. Oppnås 2/3 flertall for oppløsning, kan oppløsning dog ikke skje før 2/3 flertall for oppløsning er bekreftet gjennom et ekstraordinært Årsmøte som skal avholdes 1-en- måned senere. Innkalling til dette siste Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmer og NROFs sekretariat senest 3 uker før det avholdes.

2. Sammenslåing med andre avdelinger anses ikke som oppløsning og skal behandles i samsvar med § 10.

3. I tilfelle oppløsning søkes gjeldsposter dekket så langt beholdningen rekker. Tiloversblevne midler tilfaller NROF sentralt for disponering i henhold til NROFs formål.

4. Eiendeler eller midler som er kommet avdelingen i hende ved donasjon eller liknende, disponeres i henhold til de klausuler som lå til grunn for donasjonen.

5. Ved oppløsning overføres medlemmene til en tilstøtende avdeling.

§ 10 Sammenslåing

Avdelinger kan slås sammen med 2/3 flertall. Aktiva tilfaller den nye avdelingen.

Approbasjon

Foranstående vedtekter for NROF avdeling Hedemarken er vedtatt på årsmøtet i NROF avd Hedemarken den 25. mars 2021.

 

 

Vedtektene er godkjent av Forbundsstyret (dato).