Rutiner for årsrapportering i avdeling

Vinteren og våren er tiden for årsmøter. De aller fleste lokalavdelingene avholder sine årsmøter da. Årsrapporten skal være sekretariatet i hende 1. april hvert år. Årsmøtene må derfor avholdes i god tid innen dette.

Merk at det er denne dokumentasjonen som danner grunnlaget for årets kontingentrefusjon. Denne utgjør 36% av innbetalt kontingent pr. 31. desember. Refusjonen utbetales i to omganger: I august med 5/8 og i november med 3/8. Dersom dokumentkravene ikke er oppfylt, utbetales heller ikke kontingentrefusjon.

Send årsrapporten med alle tillegg til post@sekr-nrof.no innen 1. april!

Årsrapporten skal inneholde:

 1. Aktivitetsplan
  Avdelingenes plan for å bidra til implementering av NROFs strategi. Innspill til NROFs felles aktivitetsoversikt. Innspill til ammunisjonsfordeling
 2. Ammunisjonsregnskap
  Vise samsvar med aktivitet, som igjen gir grunnlag for ammunisjonstildeling. Stabelkort kan lastes ned her.!
 3. Budsjett
  Vise hvorledes midler er tenkt brukt
 4. Innkalling
  Kopi av den innkalling som er sendt medlemmene
 5. Regnskap
  Dokumentere forsvarlig bruk av ressurser. Grunnlag for å vurdere søknader
 6. Revisjonsberetning
  Skal være signert av revisor
 7. Tentativ aktivitetsplan
  Innspill til fordeling av ammunisjon og annen støtte fra Forsvaret
 8. Årsmøteprotokoll
  Dokumentere at virksomheten er i samsvar med vedtektene. Klarlegge ansvar. Verktøy for å evaluere egen virksomhet
 9. Årsberetning
  Dokumentere virksomheten, være et verktøy for korrigering av i henhold til strategi
 10. Oversikt ledertilgang
  Liste over tillitsvalgte som skal ha endringstilgang i medlemsdatabasen for egen avdeling i kommende periode. Normalt inntil tre personer.

Vi viser videre til NROFs Håndbok, hvor alt dette og annen nødvendig informasjon er beskrevet.