Disponibel Reserve

Disponibel Reserve (tidl. Aktiv Reserve) er en frivillig registrering av kompetanse i NROFs medlemsregister. Ved å registrere din militære- og sivile utdanning, samt din tjeneste- og arbeidserfaring, synliggjør du at du er villig til å stille din tid og kompetanse til rådighet for Forsvaret. Det er viktig å presisere at du ikke forplikter deg til tjeneste av noe slag, men at du er villig til å vurdere det hvis det kommer en henvendelse gjennom NROF.

Formålsparagrafen vår beskriver tydelig at NROF skal arbeide for å styrke Norges forsvar og fremme forsvarsviljen i det norske samfunn, nettopp gjennom å tydeliggjøre reservister som en ressurs for Forsvaret. Spesielt arbeider NROF for personell som selv ønsker videre tjeneste i Forsvarets organisasjon og totalforsvaret.

NROF har en samarbeidsavtale med Forsvaret. Den har til hensikt å støtte opp om NROF og dets medlemmer blant vernepliktig-, utskrevet- og HV – befal, som ønsker å opprettholde tette forbindelser til Forsvaret gjennom trening i militære ferdigheter og som samtidig ønsker å stille sin tid og kompetanse til rådighet for Forsvaret.

For å være en Disponibel Reserve i NROF, må du som medlem bruke «min side» på www.nrof.no. Her krysser du av for Disponibel Reserve og legger deretter inn den kompetansen du selv synes du kan dele med databasen (informasjonen som legges inn er kun synlig for deg og for sekretariatet).

Følgende tre muligheter kan registreres inn:
1. CV
Under CV ønsker vi at du registrerer din sivile og militære formelle utdanning, og din faktiske tjeneste- og arbeidserfaring. De ulike typer utdanning og erfaringer er angitt med overskrifter. Du kan legge inn så mange linjer for hver type som du har behov for. Legg inn kun det du anser som relevant i forhold til den typen tjeneste du ønsker.

Du trenger ikke legge inn kopier av vitnemål og lignende. Dette blir kun aktuelt å fremskaffe dersom Forsvaret etterspør det.

2. Kompetanseprofil
Under Kompetanseprofil registreres dine faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper, samt fysisk form.

Faglige kvalifikasjoner. Her listes opp en lang rekke militærfaglige og annen faglig kompetanse. Kryss av for de kvalifikasjonene du mener å ha.

Personlige egenskaper. Her finner du 32 utvalgte beskrivelser av egenskaper. Velg og kryss av på minimum åtte av dem – hva beskriver deg best?

3. Tilgjengelighet
Under tilgjengelighet kan du registrere dine ønsker om type oppdrag, ønsket geografisk område for et eventuelt oppdrag, hvor lenge du kan være engasjert, hvor lang varslingstid du trenger før du kan starte og om du trenger støtte til avklaring med familie og arbeidsgiver.

Ta kontakt med sekretariatet på tlf. 22 47 82 40 hvis du lurer på noe.

Pro-Patria