Disponibel Reserve

NROF er til stede med sine 57 avdelinger på plasser hvor Forsvaret ikke er til daglig og har medlemmer som er opptatt av krisehåndtering og beredskapsarbeid Mange av NROFs medlemmer er en del av styrkestrukturen i Forsvaret og mange medlemmer er ofte både engasjerte og deltakende i arbeid med beredskap og håndtering av kriser lokalt, enten som NROF medlemmer eller i kraft av sine roller i andre frivillige organisasjoner.

I tillegg bidrar mange medlemmer til ivaretakelsen av militær kultur, tradisjon og historie over hele landet, gjennom et bredt aktivitetstilbud innen feltsport, skyting, sanitet og «militær» kompetanse. Her bidrar medlemmene til å gjennomføre rundt 120 minnemarkeringer over det ganske land på vegne av Forsvaret, kommuner, eiere av minnesmerker etc. i løpet av året.

Forbundet har tidligere forsøkt å opprette en oversikt over medlemmenes kompetanse gjennom en frivillig registrering av dette i NROFs medlemsregister gjennom «Disponibel Reserve» (tidl. Aktiv Reserve). Målsettingen har vært å registrere medlemmenes militære- og sivile utdanning, samt tjeneste- og arbeidserfaring, for å synliggjøre at det enkelte medlem er villig til å stille din tid og kompetanse til rådighet for samfunnet ved behov. Dette er ikke forpliktelse til innsats av noe slag, men kun en registrering av villighet til å vurdere det hvis det kommer en henvendelse gjennom NROF.

De senere årene har Forsvaret satt forsterket fokus på styrkestrukturen og reserven, gjennom blant annet å innføre begrepet aktiv reserve. Den aktiv reserven skal inngå i styrkestrukturen og bemannes av reservister som kan kalles inn ved behov. HV-soldatene utgjør om lag 40 000 av disse. Den aktive reserven skal være styrkedisponert i konkrete stillinger i styrkestrukturen, og får dermed forhåndsdefinerte oppgaver i krise og krig. I tillegg til den aktive reserven, har Forsvaret en betydelig andel reservister som ikke er styrkedisponert. Dette er personell Forsvaret kan kalle på ved behov. Forsvaret fører selv oversikt over kompetansen til dette personellet som alle er i vernepliktig alder.

NROF har mange medlemmer som er reservister over vernepliktig alder og som viser vilje, og evne, til en betydelig frivillig innsats. Med den kunnskapen reservister har ervervet seg gjennom sivil karriere og fra tidligere tjeneste i Forsvaret er de viktige stemmer og ressurser i andre deler av Totalforsvaret.

Da mesteparten av den frivillige innsatsen foregår lokalt, er det viktig at den enkelte avdeling er i aktiv dialog med lokale myndigheter (les kommune) og andre frivillige organisasjoner slik at medlemmenes generelle og spesielle kompetanse ift. beredskapsarbeid og krisehåndtering er kjent. I tillegg benytter NROF enhver anledning til å fremme det samme budskapet. NROF vil derfor kanalisere eventuelle henvendelser til enkeltmedlemmer og/eller avdelinger basert på det den enkelte har lagt inn av relevant kompetanse på «min side».

 

Pro-Patria