Nordområdeseminar

Dette seminaret er det 22. i rekken som avholdes på Akershus hvor vi søker å sette fokus på geopolitiske utviklingstrekk-herunder politiske, militære og økonomiske.

De fire siste seminarene har hatt USA, Kina, Russland og Europa på agendaen. Disse landenes interesser møter hverandre i Arktis. Noen er felles, andre er klart motstridende.

Det er også 100 år siden traktaten om Svalbard ble undertegnet.

Påmeldingsinformasjon finner du nederst i teksten.

HVOR STÅR VI I DAG?

For å belyse denne problemstillingen har vi satt sammen følgende panel:

Arild Moe – senior forsker ved Fridtjof Nansens Institutt
Han vil behandle de politiske interessene i nordområdene – med fokus på Svalbard

Har nedleggelsen av kulldriften politiske implikasjoner?

USA og Europa- hvilke interesser på kort og lang sikt?

Russland på Svalbard:
Hva er Russlands langsiktige interesser?

Er det blitt mere konflikt i forholdet til Norge? Hvorfor?

Kina som ny aktør på Svalbard. Hva vil de?

Havområdene rundt Svalbard – gamle posisjoner og nye elementer

Kontinentalsokkelen: Hva står striden om og hva betyr snøkrabbens ankomst?

Fiskevernsonen: Russland godtar ikke norsk jurisdiksjonsutøvelse: Er det fare for konflikt?

Paal Hilde – førsteamanuensis ved Forsvarets Høgskole tilknyttet institutt for forsvarsstudier (IFS)
Han vil ta for seg den militære sikkerhetspolitiske situasjonen i nord

Historisk tilbakeblikk: Hvilken plass har sikkerhetspolitikken hatt i Arktis?

Kald krig
1990-tallet
2000-tallet
2007 til i dag

Hvilken plass har nordområdene hatt i norsk sikkerhetspolitikk de siste årene?

Hvilken plass har nordområdene og Arktis hatt i NATO og alliertes, særlig USAs sikkerhetspolitikk

Hva er den sikkerhetspolitiske og militære situasjonen i Arktis i dag?

Energiøkonom Morten Evjenth Lindbæck, Olje- og gassavdelingen i Olje- og energidepartementet
Han vil ta for seg de økonomiske interessene.

I 2013 åpnet Norge nye store områder på norsk sokkel for første gang siden 1994 men de store funnene i Barentshavet sørøst har uteblitt. Det letes aktivt i andre områder, og drivverdige funn er gjort.

Forvaltningsplanen som ble vedtatt av Stortinget i juni 2020 setter også nye rammer for norsk sokkel, særlig for aktiviteten i nord. I tillegg er det kommet en rekke nye aktører på norsk sokkel.

Foredraget gir en oppdatert oversikt over ressursbildet aktørbildet, og aktiviteten i nord, og over rammene for petroleumsvirksomheten.

PROGRAM

1600-1615 Arvid Halvorsen Oberst – Sjef for FHS/Stabsskolen ønsker velkommen.

1615-1645 Arild Moe senior forsker ved Fridtjof Nansens Institutt

Utfordringene for Norge i Svalbard området

Arild Moe er statsviter fra UIO, og har gått Forsvarets russisk kurs.  Han har fulgt norsk nordområdepolitikk – herunder Svalbard-politikken – i lang tid.  Moes forskning har særlig rettet seg mot Russland og landets energisektor.  I senere år har han vært opptatt av skipsfart i Arktis og han har ledet et forskningsprosjekt om asiatiske staters interesse i Arktis.

1645-1715 Pause/Forfriskninger

1715-1745 Førsteamanuensis Paal Hilde-Forsvarets Stabsskole

Sikkerhetspolitikk i Nord

Paal Sigurd Hilde har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oxford.
Han arbeidet i perioden 2004-2008 ved avdelingen for sikkerhetspolitikk i Forsvarsdepartementet. Fra 2008 til 2013 ledet han senteret for norsk og europeisk sikkerhet på Instituttet for Forsvarsstudier. Hans forskningsinteresser omfatter norsk sikkerhets og forsvarspolitikk-herunder NATO og nordområdene.

1745-1815 Morten Evjenth Lindbæck Olje- og energidepartementet

Kampen om petroleumsressursene i nord

Morten Evjenth Lindbæck jobber i Olje- og gassavdelingen med et bredt spekter av oppgaver. Han var ansvarlig for olje- og gassdelen av den nylig fremlagte Energimeldingen, Meld St 36 (2020-2021). Han har befalsutdannelse fra Feltartilleriet, og er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Han er tidligere elev ved den franske forvaltningshøyskolen Ecole National d`Administration og er autorisert finansanalytiker. Han har erfaring fra Finansdepartementet samt erfaring som investeringsanalytiker i et globalt kapitalforvaltningsselskap basert i Oslo og som aksjeanalytiker i et meglerhus i Oslo.

1815-1855 Paneldiskusjon – spørsmål fra salen

1900-1930 Professor Tom Kristiansen

General Otto Ruge og krigen i 1940: Overraskelse eller forutsigelse?

Tom Kristiansen er professor i moderne historie ved UiT Norges arktiske universitet. Han har tidligere vært tilknyttet Institutt for forsvarsstudier, Sjøkrigsskolen og Forsvarsmuseet og vært gjesteforsker ved Militärgeschichtliches Forschungsamt, Freiburg og St Antony’s College, Oxford.
Interesseområder er strategiske studier, Norden og stormaktene, og maritim, verdenskrigenes og diplomatisk historie.
Siste bok er biografien over Otto Ruge (Aschehoug 2019).

1945-2145 Fellesmiddag i Artilleriloftet-Akershus Festning
Vert er sjef FHS/Stabsskolen

Møtet avsluttes med en middag i Artilleriloftet. Møtet er gratis. Middagen har en kuvertpris på kr 800. Det serveres en 2 retters middag med vin/mineralvann og kaffe. Det er opp til hver enkelt om man vil delta på middagen.

August Rathke

Spesielt innbudte er August Rathke, den siste gjenlevende fra kompani Linge.

DET ER I ÅR OVER 80 ÅR SIDEN DEN 2 VERDENSKRIG STARTET OG MER ENN 75 ÅR SIDEN KRIGEN SLUTTET. Vi vil markere dette gjennom skuespiller Ross Kolby

7. juni 1945

Ross Kolby er skuespiller og forfatter. Han vil under middagen ta oss tilbake til 7 juni 1945 sett igjennom øynene til de som var med.

Etter middagen blir det – dersom situasjonen/tiden tillater det – anledning til å avlegge et besøk i Lingeklubbens gamle lokaler.
Disse er i dag overtatt av Forsvarets spesialstyrker, men Lingklubbens eiendeler og historie har en sentral plass her.

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

MØTET BEGYNNER PRESIS I SAMSVAR MED GOD MILITÆR TRADISJON. NB – MERK TIDEN – 16:00.

PÅMELDING TIL stein.ove.bakke-hanssen@forsvarsbygg.no eller tlf. 906 06 480 med angivelse om man ønsker middag eller ikke. Av sikkerhetshensyn må adresse og telefonnummer oppgis. Man kan ta med en gjest(er)

Påmelding innen 27 oktober.

Møtet er gratis. Middagen betales til Bankgiro 6034.05.32735.
Antrekk: Pent antrekk- dress/jakke/slips

Det er anledning til å parkere inne på festningen. Navn på sjåfør og bilnummer må meldes inn på forhånd.

COVID-19
De til enhver tid gjeldende regler vil bli lagt til grunn

VELKOMMEN

Hvordan komme til Akershus Festning – Bygning 51?
Gå inn hovedporten -Kirkegaten. Fortsett rett over festningsplassen- ikke over broen til indre festningsområde. Bygning 51 ligger til VENSTRE rett ovenfor Forsvarsmuseet. Spør Vakten i hovedporten hvis tvil.

2. -2. november